TARAF SIFATI

T.C.
YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2155
K: 2006/3807
T: 6.4.2006
TARAF SIFATI
ÖZET : BİR KİMSEYE DAHİLİ DAVA YOLUYLA TARAF SIFATI VERİLMESİNE VE HAKKINDA HÜKÜM KURULMASINA OLANAK YOKTUR.
Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, miras bırakanın mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla 211 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazları davalılara satış suretiyle temlik ettiğini,satışın gerçek olmadığını, taşınmazlardaki evi miras bırakanın yaptığını ,davalılar lehine olan tapu kaydındaki şerhin doğru olmadığını ileri sürüp muvazaa nedeniyle tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline,tapu kaydındaki muhtesata ilişkin şerhin iptaline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalılar,dava konusu taşınmazları miras bırakanlarının bedelini ödeyerek satın aldıklarını,binayı muris Şevket ile kardeşi Necati’nin yaptığını belirtip davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, çekişme konusu taşınmazların davalılara temlikinin muvazaalı olduğu, tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde evin Osman’a ait olduğunun yazılı bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalılar tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla tetkik hakiminin raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.
Dava; muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakanın kadastro tespitinden önce 16.9.1969 tarihinde Nisan 1929 tarih,194 nolu ve Mayıs 1937 tarih 171 nolu tapu ile maliki bulunduğu iki parça taşınmazın 1/3′ er payını dahili davalı Necati ile davalıların miras bırakanı Şevket’e satış yoluyla temlik ettiği, anılan taşınmazların çekişme konusu 211 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlara revizyon gördüğü anlaşılmaktadır.Anılan temliklerin, bir kısım mirasçılar tarafından açılan ve Rize Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 3.4.2003 tarih 2002/438 Esas 2003/126 karar sayılı ilamı ile muvazaalı olduğunun belirlendiği ve buna dair hükmün kesinleştiği gözetilmek suretiyle açılan davanın tapu iptali isteği yönünden kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.Davalıların bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir.Reddine.
Ancak, hakkında dava kabul edilen Necati’ye eldeki davada husumet yönetilmemiş, hakkında bir dava açılmamıştır. Kendisi dava aşamasında davaya dahil edilmiştir. Bir kimseye dahili dava yoluyla taraf sıfatı verilmesine ve hakkında hüküm kurulmasına olanak yoktur.
O halde, çekişme konusu 211 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlarda, paydaş Necati’ye karşı usulünce açılmış bir davanın bulunmadığı gözetilmek suretiyle bunun hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile anılan taşınmazlardaki dahili davalının payı yönünden de davanın kabul edilmiş olması doğru değildir.Necati’nin temyiz itirazları yerindedir.Kabulü ile hükmün açıklanan nedenle HUMK.nun 428.maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 6.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir