TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

T.C.

YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi

E: 2006/2939

K: 2006/4812

T: 08.05.2006

TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI
Özet: 2926 sayılı Yasa ‘nın 7. maddesi hükmüne göre, bu yasaya göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadır. Belirtilen süre içerisinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve yükümlülükleri, kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.

Anılan Yasanın 2. ve 3. maddeleri kapsamında, kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlardan yasanın uygu­lanma tarihinde 50 yaşını dolduran kadınlarla, 55 yaşını dol­duran erkekler dışındakiler bakımından tarım Bağ-Kur sigortalılığı zorunlu sigortalılık niteliği bulunmaktadır. Bu nedenlerle, bu yasa kapsamında sigortalı sayılanların sigortalıklarının başlayacağı tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca re’sen yapılması gerekir.

506 s. ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ … [Madde 79]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 2]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 3]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 5]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 7]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 9]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 10]
2926 s. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL … [Madde 36]

Davacı, 01.03.1993-26.02.2001 tarihleri arası SSK hizmetleri dışında tarım sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilâmında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz iste­ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava, davacının 01.03.1993-26.02.2001 tarihleri arasında SSK’ya tabi zorunlu sigortalı olduğu süreler dışında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.

Davanın yasal dayanağını oluşturan 2926 sayılı Yasa’da 506 sayılı Yasa’nın 79. maddesine koşut geçmiş tarım Bağ-Kur hizmetlerinin tespitine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. 2926 sayılı Yasa’nın 7. maddesi hük­müne göre, bu Yasa’ya göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurum’a başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Anılan Yasa’nın 5. maddesi ile 7. maddede belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve yükümlülüklerinin kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlayacağı hükmü getirilmiştir: 2926 sayılı Yasa’nın 2. ve 3. maddeleri kapsamında; kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlardan yasanın uygulanma tarihinde 50 yaşını dolduran kadınlarla, 55 yaşını dolduran erkekler dışındakiler bakımından tarım Bağ-Kur sigortalılığı zorunlu sigortalılık niteliğinde bulunmaktadır. Başka bir ifade ile sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçip kaçınmak mümkün değildir. Diğer yandan re’sen tescil başlığını taşıyan 9. maddeye göre bu yasa kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde Kurum’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların tescil işlem­lerinin Kurum’ca re’sen yapılması gerekmektedir. 2926 sayılı Yasa’nın 36. maddesi kapsamında Kurum’un prim alacaklarını Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün bedellerinden tevkifat suretiyle tahsil etmesi mümkündür. Bu bağlamda 2. madde kapsamına girenlerin belirtilen şekilde prim borçlarının ürün bedellerinden tevkifat suretiyle kesilerek Bağ-Kur’a ödenmesi halinde kayıt ve tescil için Kurum’a başvuru olmasa dahi bahse konu biçimde prim ödenmesi suretiyle kayıt ve tescil konusundaki iradelerini ortaya koydukları tartış­masızdır. Bağ-Kur’un işbu prim ödenmesine rağmen, sigortalıyı re’sen kayıt ve tescil etmemesi yasanın kendisine yüklediği re’sen tescil mükellefiyetine aykırılık teşkil etmektedir. 2926 sayılı Yasa’nın 10. maddesine göre kayıt ve tescil işlemlerinde Valilik, Kaymakamlık, Özel İdare, Belediye, Muhtarlık ve Nüfus İdareleri kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, Tarım Satış Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ile Birliği, T. Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtlarının esas alınacağı bildirilmiştir. Bu kayıtların tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmanın yasal karinesi olduğu ortadadır.

Yapılan incelemede, davacının 12.02.1993 tarihli bildirge üzerine davalı Kurum’ca 01.03.1993 tarihi itibariyle tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak kayıt ve tescil edildiği, 18.01.1995 tarihinde terk bildirgesi verdiği, ihtilaflı dönemde SSK hizmet cetvelinden 01.01.1993-16.10.1993 arasında 255 gün, 01.02.1994- Nisan 1994 arasında 15 gün, 14.07.1994-30.09.1994 arasında 75 gün, 02.02.1995-05.11.1996 arasında 312 gün, 01.01.1997-31.12.1997 arasında 360 gün, 28.11.1998-02.01.1999 arasında 19 gün, 08.02.1999-10.09.1999 arasında 211 gün, 27.10.1999-15.07.2000 arasında 259 gün, 26.02.2001-01.07.2002 arasında 390 gün sigortalı çalışmasının bulunduğu, davalı Kurum’ca davacının giriş bildirgesi verildiği ve kayıt ve tescil edildiği tarihlerde SSK zorunlu sigortalı olduğunun öğrenilmesi üzerine sigortalılığının başlangıç tarihinden itibaren iptal edildiği, davacı adına tapuda kayıtlı ziraî arazi bulunduğu, arazilerin tesis tarihinin 1997 ve 2004 yılı olduğu anlaşılmaktadır.

01.03.1993 tarihli tescil işleminin davalı Kurum’ca iptaline ilişkin işlem doğru olmakla tarım Bağ-Kur sigortalılığında geriye doğru tescil mümkün bulunmadığından 2926 sayılı Yasa kapsamında sigortalılığın başlatılabilmesi için doğrudan prim yatırılması veya aynı Yasa’nın 36. maddesine göre ürün bedelinden tevkifat yoluyla prim kesintisi yapılması gerekmektedir.

Yapılacak iş; davacıya ihtilaflı dönemde ürün sattığı kişi, kurum ve kuruluşların isimlerini açıklattırmak, bu kişi, kurum ve kuruluşlardan ürün bedelinden prim kesintisi yapılıp yapılmadığını sormak, yapılmış ise belgelerini getirtmek, hiç kesinti yok ise istemin reddine karar vermek, kesinti var ise kesintinin yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tescil edilmiş sayı­lacağı gözetilerek kesintinin bulunduğu yıllarda tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulüne karar vermek, kesintinin bulunmadığı yıllarda 2926 sayılı Yasa’nın 10. maddesinde belirtilen kayıtlar araştırılarak gerekirse o dönemde görev yapan muhtar ve azaların beyanlarına başvurularak tüm deliller bir arada değerlendirilerek sonuca varmaktır.

Mahkemece yukarıda açıklanan hukuki ve maddi olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve araştırma sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum’un bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 08.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI” hakkında bir yorum

  1. Tarım makinaları

    Sadece bu konu için aslında bir çok konuda yararlı ve bilgilendirici kaynakları bu sitede görmek mümkün. Sayfanızdaki tüm gelişmeleri yakından izliyoruz kaliteli bir web sitesi emeği geçen ekibinize teşekkürler.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir