Tasarrufun iptali davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir

 

Değerli hukukçu, İstanbul Barosu üyesi, meslektaşımız sayın Avukat Mahmut Asrağ’ın mail grubunda paylaştığı, Yargıtay kararı için kendisine çok teşekkür ederiz. Genç Baro okurları için kararı paylaşıyoruz.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi
2013/3101 esas sayılı ve 2013/4187 karar sayılı 26.03.2013 tarihli kararı

• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Şirketin Mal Kaçırma Amacıyla Üzerine Kayıtlı Taşınmazı Başka Bir Şirkete Sattığı İddiası – Bu Tür Davaların Şahsi Nitelikte Bulunduğu/Ayni Niteliğinin Bulunmadığı/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
• TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AMACININ GÖZETİLMESİ ( Muvazza ve Haksız Fiil Gibi Tasarruflarla Alacaklının Zarara Uğratılmasının Önlenmeye Çalışıldığı – Şahsi Nitelikte Dava Olması Sebebiyle Ticari Mahiyeti bulunmadığı/Görev )
• TİCARİ DAVA MAHİYETİ BULUNMAMASI ( Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu – Tasarrufun İptali Davasının Şahsi Niteliği Bulunduğu/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulü )
• GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ ( Davanın Amacı ve Şahsi Niteliği Nedeniyle ve 6102 S.K. Yeni Bir Düzenleme Getirilmediği de Gözetlerek Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceğinin Kabulü – Ticari Dava Mahiyeti Bulunmadığı )
• TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI ( Davanın Ticari Dava Mahiyeti Bulunmadığı – Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğundan Davanın Esasına Girilmesi Gereği/İhtiyati Haciz Kararının da Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
2004/m. 277,281/2
6762/m. 4/1
ÖZET : Dava, borçlu şirketin mal kaçırma amacıyla üzerine kayıtlı taşınmazı başka bir şirkete sattığından bahisle tasarrufun iptali istemine ilişkindir.Yerel mahkeme, ticaret mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle dava dilekçesini görev yönünden reddetmişri.Ancak Bu tür davalarda amaç; borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı bazı tasarrufların geçersiz yada iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalması ve dolayısıyla o mal üzerinde cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Ayni nitelikte değil şahsi nitelikte dava olduğu gibi bu tür davalar sonuçları itibarıyla daha çok lehine tasarrufta bulunulan 3.kişilerin hukukunu ilgilendirmekte ve her olayın özelliğine göre temelinde muvazaa veya haksız fiil gibi kabul edilebilecek tasarruflar nedeniyle alacaklı zarara uğramaktadır. Bu niteliği itibarıyla ticaret mahkemesinin görevi içinde sayılan ticari davalardan olmadığı, 6102 S.K. bu konuda yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır. Açıklanan bu maddi ve hukuksal gerekçelerle eldeki davada Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olması nedeniyle davanın esasına girilerek incelenmesi ve toplanacak delillere göre karar verilmesi gerekir.Diğer yandan İİK 281.madde uyarınca verilecek ihtiyati haciz kararı dava konusu şey ile ilgili olduğundan görevli mahkemece değerlendirilmesi gerekir. Zira hangi tasarrufların iptale tabi olduğu ve bu yöndeki deliller bu mahkemece gözönüne alınacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir