TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/532
K: 2006/3363
T: 6.6.2006
TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 409]
492 s. HARÇLAR KANUNU (1) [Madde 7]
492 s. HARÇLAR KANUNU (1) [Madde 32]
Hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı H. vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, İİK’nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davacı ile davalı R. vekilleri ve H. tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı tarafından, davalılar ve dava dışı M. hakkında İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nin 2001/486 Esas sayılı dosyasında açılan davanın 12.11.2002 tarihinde verilen nihai karar duruşmasında M. hakkındaki davanın reddine, mahkememizdeki davalılar yönünden takip edilmeyen davanın HUMK’nun 409/1. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, 05.02.2003 tarihli yenileme dilekçesi üzerine dava yenilenerek aynı mahkemenin 2003/183 Esas numarasına kayden yargılamaya devamla dava sonuçlandırılmıştır.
HUMK’nun 409/4. maddesi uyarınca dava dosyası işlemden kaldırıldıktan itibaren 1 ay geçtikten sonra yenilenirse yeniden harç alınır. Bu harç yenileyen tarafından ödenir.
Davacı, dava dosyası işlemden kaldırıldıktan itibaren 1 aylık süreyi geçirdikten sonra 05.02.2003 tarihinde yenileme isteğinde bulunduğuna göre Harçlar Yasası’nın 7. maddesi uyarınca yeniden harç ödemek zorundadır. Kamu düzeninden olan Harçlar Yasası’nın 32. maddesi hükmüne göre yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlere devam olunamaz. 06.02.2003 tarihli yenileme tensip tutanağında yenileme harcının yatırılmasına karar verilmiş ise de bu kararın davacıya bildirildiğine dair dosyada bir belge bulunmamaktadır.
Bu durumda, mahkemece davacıya uygun bir süre verilerek alınması gereken harç ikmal ettirilerek yenileme harcı alınmadan davaya devamla esas hakkında hüküm verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, 06.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir