TAZMİNAT DAVASI / ENERJİ NAKİL HATTINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ

T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E: 2006/4-279

K: 2006/274

T: 10.5.2006

TAZMİNAT DAVASI
ENERJİ NAKİL HATTINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ

2577 s. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (1) [Madde 2]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 7]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 18]

Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Hazro Asliye Hukuk Mahkemesince görevsizliğe dair verilen 26.1.2005 gün ve 2004/94-2005/3 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 4.7.2005 gün ve 7553-7328 sayılı ilamı ile,

( …Dava, davalı kuruluşa ait enerji nakil hattından kaynaklanan zararın tazminine ilişkindir. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmiştir.

Davalı kuruluş özel hukuk hükümlerine tabi olup, üçüncü kişilerle çıkacak uyuşmazlıklarda Adli Yargı yerleri görevlidir. Mahkemece işin esasının görülmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması bozmayı gerekmiştir… )

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği, görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşik uygulamasında da ( 15.3.2006 gün ve 2006/4-60 Esas. 2006/74; 22.3.2006 gün ve 2006/4-12 Esas. 2006/95 Karar sayılı Kararlar ) davalı kuruluşun statüsü gereği özel hukuk hükümlerine tabi olduğunun vurgulanmış olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’ un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 10.5.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir