TBB DİSİPLİN KURULU KARARI E. 2010/584 K. 2011/96 – AVUKATIN MÜVEKKİLİ OLAN HER İLİŞKİSİ YAZILI OLMALIDIR.

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

 

ESAS NO. 2010/584KARAR NO. 2011/96 KARAR TARİHİ. 18.02.2011

 

 

 

Şikayetçi, şikâyetli avukata eşi tarafından açılmış olan boşanma davasında kendisini temsil etmesi için vekâlet vermesine rağmen davasını gerektiği şekilde takip etmediğini, boşanma davasında en önemli delil olan tanık delilinden kaçındığını, kendisine 4 tanık ismi vermesine ve mahkemece delil ve tanık sunmak için kesin mehil verilmiş olmasına karşılık bu hakkını kullanmadığını, düğünde çekilmiş fotoğraflarda takılan ziynet eşyalarının bulunmasına rağmen bu delilide kullanmayarak hakkı olan ziynet eşyalarını da almasına mani olduğunu, cep telefon kayıtlarının celbini talep etmeyerek kusursuz olduğu davada kusurlu duruma düştüğünü ve davanın aleyhine sonuçlanması üzerine kararı kendisinin temyiz etmek zorunda kaldığını iddia etmesi üzerine başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçunu oluşturduğu kabul edilerek şikâyetli avukatın disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

Şikayetli avukat savunmasında, üstlendiği boşanma davasında delil ve tanık bildirmesi için kesin süre verilmesi üzerine durumu müvekkiline açıkladığını, somut olay ve olguları bilen tanık dinletmenin yararlı olacağını, bunun dışında müvekkilini övücü sözler söyleyecek tanık dinletmenin anlamının olmadığını açıklaması üzerine bu türden tanık olmaması üzerine tanık dinletmeyeceklerini açıkladığını, telefon kayıtlarının celbi halinde kayıtların aleyhlerine delil olma ihtimalinin yüksek olduğunu izah ettiğini, bu nedenle celp edilmemesine birlikte karar verdiklerini, karşı davada davacıda olan ziynet eşyalarının talep edilmiş olması sebebiyle düğün fotoğraflarının mahkemeye sunulmasının da bir anlam ifade etmeyeceği için sunulmadığını, aksine başka da bir delilleri olmadığını, yargılama sırasında davayı özen yükümlülüğüne uygun olarak eksiksiz takip ettiğini bildirmiştir.

 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, şikayetli avukatın boşanma davası gibi genellikle tanık delili ile iddianın ispat edildiği bir davada tanık dinletmekten vazgeçmiş olduğu, konu hakkında yeterli bilgi verdiğini ileri sürmesine karşılık müvekkilinden bu konuda yazılı talimat almadığı, müvekkili tarafından delil olarak sunulmasını talep ettiği diğer bilgi ve belgeleri sunmanın anlamsız ve aleyhe olma ihtimalinden bahsettiğini beyan etmesine rağmen bu konuda da şikâyetçi müvekkilinden yazılı talimat almadığı anlaşılmıştır.

 

Şikâyetli avukatın, davanın esasını ilgilendiren hususlarda müvekkilinden yazılı talimat almadan dava ile ilgili şahsi bir takım yorumlarla hareket etmesi, müvekkilinin bir takım haklarından vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Müvekkili adına bir takım haklardan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur. Herhangi bir vazgeçme eyleminde müvekkilin zararı olamayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi ve yazılı olurunun sağlanması, avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkesinin gereğidir.

 

Avukatlık Yasasının 53.maddesine göre “Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede hazır bulunanlar tarafından imzalanır.” Şikayetli avukat delil ve tanık bildirmesi için kesin süre verilmesi üzerine durumu müvekkiline açıkladığını, somut olay ve olguları bilen tanık dinletmenin yararlı olacağını, bunun dışında müvekkilini övücü sözler söyleyecek tanık dinletmenin anlamının olmadığını açıklaması üzerine bu türden tanık olmaması üzerine tanık dinletmeyeceklerini açıkladığını, telefon kayıtlarının celbi halinde kayıtların aleyhlerine delil olma ihtimalinin yüksek olduğunu izah ettiğini, bu nedenle celp edilmemesine birlikte karar verdiklerini, karşı davada davacıda olan ziynet eşyalarının talep edilmiş olması sebebiyle düğün fotoğraflarının mahkemeye sunulmasının da bir anlam ifade etmeyeceği için sunulmadığını, savunmuş ise de bütün bu hususları görüşme tutanağına bağlama ve bu konuda şikâyetçi müvekkilinin yazılı muvafakatini almak zorundadır. Şikâyetli avukat tarafından dosyaya sunulmuş bu konulara ilişkin yazılı bir belge bulunmamaktadır.

 

Avukatlık Yasasının 34.maddesine göre “Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”.

 

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3.maddesine göre “Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.” 4.maddesine göre de “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.”.

 

Şikâyetli avukatın eylemi Avukatlık Yasasının 34.maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3 ve 4.maddelerine aykırı olmakla eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır.

 

Avukatlar üzerlerine aldıkları görevi en iyi şekilde ve en kısa zamanda yerine getirmek zorundadırlar. Avukatlık Yasasının 34.maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3 ve 4.maddeleri bu görevi en açık şekilde düzenlemiş, avukatların görevlerini mesleğin kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek zorunda olduklarını vurgulayarak görevin tanımını yapmıştır.

 

Şikâyetli avukatın eylemi mesleğin özen ve doğruluk içinde yerine getirmesi ilkelerini içeren Avukatlık Yasasının 34 ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3 ve 4.maddelerine açıkça aykırı olduğundan eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır.

 

Avukatlık Yasasının 136/1. maddesi “Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ilgili altıncı kısmında yazılı esaslara uymayanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına göre, para veya işten çıkarma cezası ….. uygulanır.” hükmünü içermektedir.

 

Bu nedenlerle, Baro Disiplin Kurulunun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin kararında hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

 

Sonuç olarak, şikâyetli avukatın itirazlarının reddi ile Baro Disiplin Kurulunun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin kararının ONANMASINA oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir