TEBLİGAT / USULSÜZ TEBLİGAT / İLK İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E:2005/12005
K: 2006/4461
T: 25.04.2006
TEBLİGAT
USULSÜZ TEBLİGAT
İLK İTİRAZ
ÖZET: Tebligat usulüne aykırı yapılmış bile olsa, muhata­bı tebliğe muttali ise muteber sayılır. Dava dilekçesinin en geç dilekçenin verildiği tarihte tebliğ edildiğinin kabulü gerekeceğinden, ilk itiraz süresi olan on günlük süre bu ta­rihte başlar.
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 187]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 195]
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 32]
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 35]
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya ince­lendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Dava, bonoya dayalı alacağın tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğince 02.12.2004 tarihinde tebliğ edilmişse de, davalı yan mahkemeye verdiği tarihli dilekçesinde dava dilekçesinin tebliğinin usulsüz olduğu­nu, davanın varlığını tapu kütüğüne konan ihtiyati tedbir kararı ile öğrendiği­ni belirterek mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararına itiraz etmiştir.
Anılan Yasanın 32. maddesi hükmüne göre tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır, muhatabın be­yan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.
Anılan yasa hükmü karşısında dava dilekçesinin, en geç dilekçenin veril­diği 28.06.2005 tarihinde tebliğ edildiğinin kabulü gerekir.
HUMK.nun 187/2 maddesi gereğince, ilk itirazlardan olan yetki itirazının aynı Yasanın 195. maddesi gereğince 10 günlük cevap süresi içerisinde bil­dirilmesi gerekir.
Somut olayda davalıya dava dilekçesinin tebliğ tarihi olan 28.06.2005 ta­rihinden itibaren 10 günlük yasal cevap süresi geçirildikten sonra yetki itira­zında bulunulduğundan, mahkemece süresinde yetki itirazında bulunulma­dığı gözetilerek, yetki itirazının reddiyle işin esasının incelenip sonucuna gö­re bir karar vermek gerekirken, dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddi­ne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına (BO­ZULMASINA), bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir