TEBLİGAT

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E:2006/1465
K: 2006/7012
T: 27.06.2006
TEBLİGAT
ÖZET: Davalıya gönderilen dava dilekçesinin tebliği yö­nünde 7201 sayılı Yasanın 27 ve Tebligat Tüzüğünün 28. maddesi uyarınca işlem yapılmaması savunma hakkının kı­sıtlanması sonucunu doğurur.
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 21]
Taraflar arasındaki menfi tesbit- çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından tem­yiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Dava, çekler sebebiyle borçlu bulunulmadığının tesbiti istemine ilişkindir. Davalı duruşmalara katılmadığı gibi cevap dilekçesi de vermemiştir.
Mahkemece davanın kısmen feragat sebebiyle reddine kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Yasasının 21.ve Tebligat Tüzüğünün 28. maddesi uyarınca “muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiç­biri gösterilen adreste bulunmazsa tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekir”
Mahkemece davalıya gönderilen dava dilekçesinin tebliği yönünden anı­lan yasa ve tüzük hükümlerine uyulmamış olması savunma hakkının kısıtlan­ması sonucunu doğurduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına (BO­ZULMASINA) bozma nedenine göre öteki yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.06.2006 gününde oy­birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.