TELLALLIK SÖZLEŞMESİ

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi
E:2006/4173
K: 2006/6487
T: 25.05.2006
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ
ÖZET: Somut olayda, davacının alıcı ve dava dışı satıcıyı bir araya getirdiği, taşınmazın satışı için aracılık ettiği sözleşme içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkeme kabulü­nün aksine, tellal sözleşmede açıkça kararlaştırılmış ise, hazırlık işlemlerinin ikmali halinde dahi ücrete hak kaza­nır.
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 404]

Dava dilekçesinde 3.304.000.000 lira (ıslahla) alacağın faiz ve masraflar­la birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihe­tine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü­tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı vekili; müvekkilinin dava dışı taşınmaz satıcısı ile davalı alıcıyı bir-araya getirdiğini ve davalının gayrimenkul alımına aracılık ettiğini, bu husus­taki sözleşmenin taraflar arasında imzalandığını, buna göre tahakkuk eden komisyon ücretinin ödenmemesi nedeniyle davalı aleyhine yapılan takibe iti­raz edildiğini beyanla itirazın iptaliyle % 40 icra inkar tazminatına karar veril­mesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili verdiği ıslah dilekçesi ile; davalarını alacak davası olarak de­ğiştirdiklerini belirterek 3.304.000.000 TL. komisyon alacağının sözleşme ta­rihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini iste­miştir.
Davalı vekili cevabında; alıcı ve satıcının karşılıklı irade ve hoşgörüsü ile alım-satımdan vazgeçildiğini, bir süre sonra aynı evin satılık olduğunu gaze­te ilanı ile öğrenince davacıyı aracı kılmadan ev sahibinden (satıcı) taşınma­zı satın aldığını belirtip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, sözleşmede karar altına alınan hususların resmi biçimde yapılmadığı, daha sonra yapılan (tapuda) satış işleminde de davacının aracı kılınmadığından söz edilerek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
BK.nun 404. maddesinde belirtildiği üzere “Tellallık bir akitdir ki onunla tellal, ücret mukabilinde bir aktin yapılması imkanını hazırlamayı veya akdin icrasına tavassut etmeyi” üstlenir.
Somut olayda; davacının alıcı ve dava dışı satıcıyı bir araya getirdiği, ta­şınmazın satışı için aracılık ettiği sözleşme içeriğinden anlaşılmaktadır. Mah­keme kabulünün aksine, tellal (komisyoncu) sözleşmede açıkça kararlaştırıl­mış ise, hazırlık işlemlerinin ikmali halinde dahi ücrete hak kazanır. Taraflar arasında düzenlenen 11.05.2004 tarihli sözleşmede, “sözleşmenin imzasın­dan itibaren gerçek satış bedeli üzerinden % 3 + KDV tutarında aracılık hiz­met ücreti ödeneceği” kararlaştırılmıştır. Buna göre, davalı % 3 oranında ko­misyon ücretini sözleşme hükümleri uyarınca her koşulda davacıya öde­mekle yükümlüdür.
O halde, dava konusu taşınmazın sözleşmedeki değeri üzerinden % 3 (+KDV) oranında komisyon bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesi ge­rekirken, yanılgılı değerlendirme ve aksi düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir