TEMERRÜT

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/3714
K: 2006/7136
T: 12.06.2006

TEMERRÜT
ÖZET: Muaccel borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrid olur.
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 101]
Taraflar arasındaki karşılıklı olarak açılıp birleştirilen idarenin kamulaştır­madan tek taraflı olarak vazgeçmesi nedeniyle ödenen ihtilafsız kamulaştırma bedelinin faiziyle birlikte tahsili, karşı dava ise idarenin vazgeçme kara­rının iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı-karşı davalı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, idarenin kamulaştırmadan tek taraflı olarak vazgeçmesi nedeniyle ödenen ihtilafsız kamulaştırma bedelinin faiziyle birlikte tahsili;karşı dava ise idarenin vazgeçme kararının iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, yargılama sırasında taraflarca 01.04.2004 tarihinde bedel­de uzlaşılarak 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasayla değişik 8. maddesine göre dava konusu taşınmaz satın alındığından ve davacı İSKİ tarafından uz­laşma konusu bedelden, dava konusu ihtilafsız bedel mahsup edildiğinden konusu kalmayan alacak hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dava konusu taşınmazın tapu kaydı davalıya devredilmediğinden bahisle faiz iste­minin reddine karar verilmiş, hüküm davacı-karşı davalı İSKİ vekilince tem­yiz edilmiştir.
Borçlar Kanununun 101. maddesine göre muacel borcun borçlusu, ala­caklının ihtarı ile mütemerrid olur. Davacı idare, kamulaştırmadan vazgeçme nedeniyle davalıya ödenmiş bulunan çekişmesiz bedelin ödenmesi için da­valıya ihtarname keşide ve tebliğ ederek süre vermiştir. Kamulaştırılan ve idare adına oluşan tapunun iptali ayrı bir dava konusu olduğundan, verilen sürenin bitim tarihi olan 20.10.2001 gününden, paranın ödeme tarihi olan 05.05.2004 gününe kadar geçen süre için yasal faize hükmedilmesi gerekti­ğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde görüldüğünden hükmün açık­lanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene iadesine 12.06.2006 gü­nünde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir