Teminat Çeki – İhtiyati Haciz

T.C.   YARGITAY 15. Hukuk Dairesi

E. 2007/6565                                       K. 2007/7260                                   T. 19.11.2007

• İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Üzerinde Teminat İçin Verildiği Yazılı Olan Çeke ve Muaccel Hale Gelmemiş Alacağa Dayalı Olarak Verilemeyeceği )

• MUACCEL OLMAYAN ALACAKLAR ( İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Malların Gizlenmeye Kaçırılmaya Çalışılması veya Borçlunun Kaçmaya Hazırlanması veya Alacaklının Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlere Başvurması Gerektiği )

• ÇEKİN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Üzerinde Teminat İçin Verildiği Yazılı Olan Çeke ve Muaccel Hale Gelmemiş Alacağa Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği ) 2004/m. 257

ÖZET : İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın muaccel olması, muaccel olmayan alacaklarda ise malların gizlenmeye, kaçırılmaya çalışılması veya borçlunun kaçmaya hazırlanması veya alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlere başvurması gerekir. Dosya kapsamından ihtiyati haciz istenen çekin teminat olarak verildiği ve alacağın muaccel hale gelmediği anlaşılmaktadır. Diğer ihtiyati haciz koşuları da oluşmadığından ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmelidir.

 DAVA : Hükmün temyizen tetkiki ihtiyati hacze itiraz eden Cam Paz. Ltd. Şti. ve Muharrem vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : … Bankası Antalya Şubesine ait 19.04.2007 tarihinde keşide olunan 282.464,00.-YTL meblağlı, Cam Pazarlama Limited Şirketi tarafından … Termal Turizm San. ve Tic. A.Ş. adına keşide edilen çekin, keşide eden şirket tarafından “ödemeden men talimatı” üzerine karşılıksız kaldığından ve zarar miktarının bilirkişi raporuna göre 363.129,00.- YTL olarak hesaplandığından bahisle ihtiyati haciz kararı talep edilmesi üzerine 07.05.2007 tarihli kararla talep uygun bulunarak borçlular Cam Pazarlama Limited Şirketi ve Muharrem hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Borçlular 11.05.2007 tarihinde ihtiyati haciz kararına, alacağın muaccel hale gelmemiş olması ve yargılamayı gerektiren bilirkişi tespit raporuna göre karar verilmiş olması sebepleriyle itiraz etmiş ve kaldırılmasını istemişlerdir.

 Mahkemece duruşma açılarak yapılan yargılama sonunda itiraz sebepleri yerinde bulunmayarak ve esas hakkında açılacak davada değerlendirilmesi gerektiği bildirilerek talep reddedilmiş, karar borçlular ( muterizler ) vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamına ve sözleşmeye göre yanlar arasındaki ilişki otelinin cam, ayna imalat ve montaj işinden ( eser sözleşmesinden ) kaynaklanmıştır. Bu ilişki nedeniyle taraflar arasında düzenlenen 12.09.2005 tarihli “TAŞERON SÖZLEŞMESİ”nin madde 21’e göre taşeron Cam Pazarlama Limited Şirketi tarafından, işveren Termal Turizm San. ve Tic. A.Ş. adına 282.464,00.- YTL bedeli çek işin kat’i teminatı olarak verilmiştir.

Her ne kadar çek bir tediye vasıtası ise de gerek sözleşme ve gerekse çek üzerinde yazılı bulunan “işbu çek … Termal Turizm San. ve Tic. A.Ş.’de söz konusu yaptığımız işlerin teminat çekidir” ibaresinden teminat maksadıyla düzenlendiği anlaşılmakla çekteki alacağın ve tespit bilirkişi raporu ile belirlenen alacağın muaccel hale geldiğinden söz edilemez. İİK’nın 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın muaccel olması, muaccel hale gelmeyen alacaklarda ise malların gizlenmeye, kaçırılmaya çalışılması veya borçlunun kaçmaya hazırlanması veya borçlunun alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlere başvurması gerekir.

Alacağın henüz muaccel olmadığı, sözleşmeye konu iş nedeniyle dava açılmadığı, ancak borçlular tarafından da faturaya dayalı olarak, alacaklı sıfatları ile Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/587 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararı aldıkları anlaşılmaktadır.

Diğer ihtiyati haciz şartlarının oluştuğu ise ispatlanamamıştır. Bu durumda istemin kabulüyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden … Cam Doğrama Limited Şirketi ve Muharrem’e geri verilmesine, 19.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir