TEMİNAT SENEDİ / KAMBİYO SENEDİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/9668
K. 2006/12385
T. 9.6.2006
TEMİNAT SENEDİ
KAMBİYO SENEDİ
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 170]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Takip dayanağı 2 bononun arka yüzünde sadece ( bedeli teminattır ) ibaresinin bulunması onun kambiyo senedi vasfını ve bu senetlere ilişkin özel yol ile takip yapılmasını engellemez. HGK.nun 14.03.2001 tarih ve 2001/12-233 sayılı ve yine HGK.nun 22.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belgeyle kanıtlanmadığı sürece `teminat senedi` sözcüklerinin tek başına bononun kayıtsız şartsız bir bedelin ödenmesi vaadini içeren niteliğini etkilemeyeceği kabul edilmiştir. Olayımızda söz konusu senetler borçludan teminat olarak alınmış senetler olmayıp, senet alacaklısının bilahare Halk Bankası’ndan almış olduğu kredi karşılığı teminat olarak vermiş olduğu senetlerdir. Bu ilişki, borçlu açısından bir sonuç doğurmayacağından, ayrıca yukarıda belirtilen kural dikkate alındığında alacaklının senetleri takibe koymasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Mahkemece, borçlunun bu şikayetinin reddine karar verilerek, diğer itirazlarının incelenmesi gerekirken, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 09.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.