TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK / LEHE KANUN UYGULAMASI / DURUŞMA AÇILMASI

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
E: 2006/410
K: 2006/6151
T: 26.04.2006
TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
LEHE KANUN UYGULAMASI
DURUŞMA AÇILMASI
ÖZET: 5252 sayılı Yasanın 9. maddesi gereğince, lehe ka­nunun saptanıp uygulanması için, herhangi bir inceleme veya araştırma yapılması, kanıt toplanması, takdir hakkının kullanılması gerekiyorsa ya da cezanın kişiselleştirilmesine veya hapis cezasına seçenek yaptırımlara ilişkin bir hük­mün uygulanması olanağı varsa duruşma açılması zorunlu­dur.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 7]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 188]
5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 9]
Teşekkül oluşturmak suretiyle uyuşturucu madde ithal etmek suçundan sanık Ahmet’in yapılan yargılanması sonunda cezalandırılmasına dair (Ada­na Birinci Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 05.06.2003 tarih ve 2002/216 esas, 2003/80 karar sayılı hükümle 765 sayılı TCK uygulanmak suretiyle mahkûmiyetine karar verildiği; re’sen de temyize tabi olan hükmü
sanık müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine 01.04.2004 tarih ve 2004/6902 esas, 2004/3817 karar sayılı kararıyla onanarak kesinleştiği; 5237 sayılı TCK’nin yürürlüğe girmesinden sonra talep üzerine dosya üze­rinde yapılan inceleme sonucu, Adana Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinin 20.06.2005 tarih ve 2002/216 esas, 2003/80 karar sayılı kararı ile 5237 sa­yılı TCK uygulanmak suretiyle yeniden mahkûmiyet kararı verildiği; hükmün Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafi tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 25.01.2006 tarihinde daireye gönderilmekle dosya incelendi, gereği dü­şünüldü;
1- Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 27.12.2005 tarih ve 2005/ 162-173 sayılı kararında belirtildiği üzere; 5252 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğin­ce, lehe kanunun saptanıp uygulanması için; herhangi bir inceleme veya araştırma yapılması, kanıt toplanması, takdir hakkının kullanılması gerekiyor­sa ya da cezanın kişiselleştirilmesine veya hapis cezasına seçenek yaptırım­lara ilişkin bir hükmün uygulanması olanağını sonraki kanun sağlamışsa, du­ruşma yapılması zorunludur. Sonraki kanunun lehe olduğunun kabul edile­
rek “derhal” uygulanması ve buna bağlı olarak duruşma yapılmaksızın da karar verilebilmesi diğer durumlarda mümkündür.
Sanık hakkında ilk hükümle ‘teşekkül halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkûmiyet kararı verildiği halde, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu; uyarlama kararı verilirken 5237 sayılı TCK’nin 188/5. mad­desinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilerek artırım nedeninin de­ğerlendirildiği, temel cezanın tecdit edildiği, bu durumların 5252 sayılı Kanu­nun 9. maddesinde açıklanan “Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümleri­nin derhal uygulanabileceği hallerden” olmadığı gözetilmeden, duruşma açı­larak bir karar verilmesi yerine, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu ka­rar verilmesi,
2- Uyarlama kararı verilmekle önceki hüküm ortadan kalktığı halde, “sair hususların Adana Bir Nolu DGM’nin 05.06.2003 tarih ve 2002/216 esas, 2003/80 karar sayılı kararındaki gibi olduğunun tespitine, infazı ilgilendiren bir hal olmayışı nedeniyle bu konularda yeniden hüküm kurulmasına yer ol­madığına” karar verilerek önceki hükme gönderme yapılması
Yasaya aykırı hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, re’sen de temyize tabi olan hükmün sair hususlar incelen­meden istem gibi (BOZULMASINA), 26.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.