TEVDİ MAHALLİ KARARIYLA BANKAYA YATIRILAN PARANIN HACZEDİLMESİ / HACİZ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/5817
K: 2006/8874
T: 25.4.2006
TEVDİ MAHALLİ KARARIYLA BANKAYA YATIRILAN PARANIN HACZEDİLMESİ
HACİZ
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 89]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi bankanın ilgili hesabında bulunan paranın tevdi mahalli sonucu bu hesaba yatırıldığı ve üzerinde tedbir ve hacizlerin bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle bu para için şikayetçiye İİK’nın 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği gibi bunun icra dosyasına yatırılması içinde icra müdürlüğünce anılan bankaya talimat verilmesi de yasaya uygun bulunmamaktadır. O halde mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Davacı 3. kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir