USULSÜZ TEBLİGAT / ŞİKAYET VE İTİRAZ SÜRELERİNİN BAŞLANGICI

T.C.

YARGITAY

Onikinci Hukuk Dairesi

E: 2006/6073

K: 2006/9352

T: 27.4.2006

USULSÜZ TEBLİGAT
ŞİKAYET VE İTİRAZ SÜRELERİNİN BAŞLANGICI

7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 21]
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 32]
7201 s. TEBLİGAT TÜZÜĞÜ (1) [Madde 28]

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu MT’ye 163 örnek ödeme emri 15.05.2004 tarihinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre tebliğ edildiği ancak, Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinin uygulanmadığı, görülmekle tebligat usulsüzdür. Bu durumda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince tebliğ tarihinin belirlenmesi zorunludur. Anılan maddede “tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih tebliği tarihi addolunur.” hükmüne yer verilmiştir .

Somut olayda, 11.03.2005 tarihli haciz borçlu MT huzurunda yapıldığından ve borçlu haciz tutanağını imzaladığından artık bu tarihte takipten haberdardır. Tebligata muttali olduğu 11.03.2005 tarihine göre, yasal 7 günlük şikayet süresi geçirilerek yapılan tebligatın usulsüzlüğü şikayetinin süreden reddi gerekirken isin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.