UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMAK / İNFAZ REJİMİ

T.C.

YARGITAY

Onuncu Ceza Dairesi

E: 2006/3585

K: 2006/6140
T: 26.04.2006
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMAK
İNFAZ REJİMİ
ÖZET: Sanığın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve 5237 sayılı Yasanın 18813. madde gereğince ha­pis cezasının alt sınırdan tayini gözetilmeden ve nedenleri de açıkça gösterilmeden takdire dayanılarak gün adli para cezasının alt sınırın çok üzerinde tayini doğru değildir. Sa­nığın adli sicil kaydındaki infaz edilmiş mahkûmiyetinin in­fazının üzerinden üç yıldan fazla süre geçmiş olmasına gö­re cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi doğru değildir.
Üst aramasında sürücü belgesi bulunduğu anlaşı­lan sanık hakkında 2918 sayılı Yasanın 119/1. maddesi ge­reğince işlem yapılmalıdır.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 58]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 61]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 188]
Ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Ömer hakkında (İzmir Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nce yapılan yargılama sonunda, 14.11.2005 tarih ve 2005/292 esas, 2005/390 karar sayısı ile mah­kûmiyet kararı verildiği; hükmün sanık ve müdafii tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 14.03.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
11.06.2005 tarihli yakalama, üst arama, zapt etme tutanağına göre sürü­cü belgesi bulunan sanığın, suç tarihinde geçerli bir sürücü belgesi olup ol­madığı araştırılarak, varsa 2918 sayılı Kanunun 119/1. maddesinin uygulanması gerekeceğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının red­dine; ancak:
1 Sanığın üzerinde ele geçirilen toplam net uyuşturucu madde miktarı ve 188/3. madde gereğince hapis cezasının alt sınırdan tayin edildiği gözetilmeden, nedenleri de gösterilmeden sadece 61. maddeye yollama yapılarak ve takdire dayanılarak “gün adli para cezasının” alt sınırın çok üzerinde tayi­ni,
2 Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve 24.05.1998 tarihinde bihakkın tahliye edilmek suretiyle infaz edildiği anlaşılan önceki mahkûmiyetinin infa­zının üzerinden üç (3) yıldan fazla süre geçtiği gözetilmeden TCK’nın 58/2-b bendine aykırı olarak uygulama yeri bulunmadığı halde, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve takdiren 2 yıl süre ile dene­timli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde gö­rülmüş olduğundan, hükmün istem gibi (BOZULMASINA), suçun niteliği tu­tuklu kalınan süreler göz önüne alınarak tutuklu sanık hakkındaki tahliye is­teğinin reddine, 26.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.