UZLAŞMA

T.C.

YARGITAY
Dokuzuncu Ceza Dairesi
E:2006/1102
K:2006/2246
T:13.04.2006
UZLAŞMA
ÖZET: Sanığın üzerine atılı suçun takibi şikayete bağlı bu­lunduğu anlaşıldığından, 5237 sayılı Kanunun 73 ve 5271 sayılı Kanunun 253. maddeleri gereğince bu suçların uz­laşmaya tabi olup, Cumhuriyet Başsavcılığının uzlaşma iş­lemi yapma zorunluluğu vardır.
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 173]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 253]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 73]
Taksirle yaralama suçundan şüpheli Abdullah hakkındaki soruşturma ev­resi sonucunda (Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.10.2005 tarihli ve 2005/1816-915 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına da­ir karara yönelik itirazın kabulü ile, ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından önce­likle müştekinin kati raporunun aldırılması, müteakiben 5237 sayılı Türk Ce­za Kanunu’nun 73 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve de­vamı maddelerinin değerlendirilmesi ve sonucuna göre yetkili ve görevli mahkemeye dava açılmak üzere, anılan kararın kaldırılmasına dair, mercii Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 25.11.2005 tarihli ve 2005/966-932 müteferrik sayılı kararının;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 173/4. maddesi itirazın kabu­lü durumunda Cumhuriyet Savcısının iddianame düzenleyerek mahkemeye vereceğine işaret etmekte olup, karar için soruşturmanın genişletilmesi ge­rekli görülürse bu hususun sağlanması amacı ile sulh ceza hakiminin görev­lendirilebileceğinin, anılan Kanun’un 173/3. maddesinde düzenlenmiş olma­sı karşısında, soruşturma eksikliklerinin Cumhuriyet Başsavcılığınca tamam­lanmasına yönelik olarak, yazılı biçimdeki gerekçeye dayalı kabul kararında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 19.01.2006 gün ve 1148 sayılı Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay C.Başsavcılığının 13.03.2006 gün ve 2006/16886 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gere­ği düşünüldü:
Sanığa atılı suçun takibi şikayete bağlı olup, 5237 sayılı Yasanın 73 ve 5271 sayılı Yasanın 253. maddeleri uyarınca uzlaşmaya tabi bulunması ve C.Başsavcılığının uzlaşma işlemi yapma zorunluluğunun olması karşısında, itiraz üzerine inceleme yapan Yalova Ağır Ceza Mahkemesinin 25.11.2005 tarih ve 2005/966-932 sayılı kararında usul ve yasaya aykırılık görülmediğin­den, kanun yararına bozma isteminin bu nedenle (REDDİNE), dosyanın ma­halline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına (TEVDİİNE), 13.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.