VASİ SIFATINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ / VESAYET MAKAMI / DENETİM MAKAMI

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E. 2005/18551
K. 2006/6248
T. 25.4.2006
VASİ SIFATINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ
VESAYET MAKAMI
DENETİM MAKAMI
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 397]
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 422]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden S.T. vekili Av. F.G. ve karşı taraf Av. F.K. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonra bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1. Davalı vekilinin 7.7.2005 tarihli dilekçesinde yer alan reddi hakim talebinin inandırıcı hiçbir delile dayanmadığına, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 35. maddesi gereğince, bu halde, ret isteğinin, reddi talep edilen hakimin kendisi tarafından geri çevrilmesinin mümkün bulunmasına ( HUMK. m. 35/2 ), bu durumda reddi hakim talebinin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 33. maddesinde gösterilen inceleme merciine gönderilmemiş olmasında bir usulsüzlük bulunmadığına göre, davalı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları yersizdir.
2. Vasi tayinine ilişkin kararın esasına yönelik temyizine gelince,
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle malvarlığının kötü yönetilmesi sebebiyle kendisini ve ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan eylemlerin varlığının gerçekleşmiş bulunmasına, davacının mahkemeye başvurusu ihbar niteliğinde olup, ihbar edenin vazgeçmesinin sonuç doğurmayacağına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.
3. Davalı vasinin sıfatına yönelik itirazına gelince,
Türk Medeni Kanununun 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini ( özürleri ) inceleme görevi öncelikle vesayet makamı Sulh Mahkemesine onun kabul etmemesi halinde denetim makamı Asliye Mahkemesine aittir. ( 5133 S.K. md. 2-3, TMK md 397 ) Öyle ise vasinin şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip, vasiyet makamınca itiraz ve özür nedenleri yerinde görülmediği takdirde dilekçenin görev yönünden reddi ile denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Davalı vekilinin reddi hakim talebiyle ilgili temyiz itirazlarının yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, davalının vasinin sıfatına karşı itirazıyla ilgili olarak da 3. bentte gösterilen sebeple dilekçenin görev yönünden reddi ile dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 25.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

VASİ SIFATINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ / VESAYET MAKAMI / DENETİM MAKAMI” hakkında 1 yorum

  1. suat

    Merhaba hakım olan aylık almıyorum ve vasi davası açlık ve bir inci mahkeme oldu bitti ve beni Bakırköy e heyet e gönderdi ler heyetin karar su sen kendini ifade edbilyorsun ama hakdir benim sorum su ret olunca dava ben tek açbilirmiyim .teşekkür ler

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.