VELAYETİN DÜZENLENMESİ

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1921
K: 2006/8566
T: 31.05.2006
VELAYETİN DÜZENLENMESİ
ÖZET: Sadece ekonomik olanaklar göz önüne alınarak ve­layet düzenlemesi yapılamaz. Aslolan çocuğun menfaati­dir. Kardeşlerin birbirinden ayrılması onların ruhsal açı­dan gelişmelerini engelleyici niteliktedir.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 182]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeple­re ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının temyizine gelince;
Sadece ekonomik olanaklar göz önüne alınarak velayet düzenlemesi ya­pılamaz. Velayet düzenlemesinde aslolan çocuğun güvenliği ve menfaatidir. Kardeşlerin birbirlerinden ayrılması, onların ruhsal açıdan gelişmelerini en­gelleyici niteliktedir. 15.09.1998 doğumlu Efehan’ın da velayet hakkının an­neye verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektir­miştir.
Sonuç: Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA),temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle (ONANMASI­NA), temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 31.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir