VESAYET ALTINA ALINMA / VELAYETİN KALDIRILMASI / TAVZİH

T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

E. 2006/1224

K. 2006/7839

T. 18.5.2006

VESAYET ALTINA ALINMA
VELAYETİN KALDIRILMASI
TAVZİH
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 455]

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 456]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 335]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 336]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 348]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 404]

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Ankara 5. Aile Mahkemesi, 11.7.1998 doğumlu Hulusi Tursun’un annedeki velayetini kaldırıp, dedesi Hulusi’nin velayeti altına bırakılmasına karar vermiş, daha sonrada tavzih suretiyle velayeti, vesayet olarak değiştirmiştir.

Ergin olmayan çocuk ana babanın velayeti altındadır. ( MK. md. 335 ) velayet ana babanın birinin ölümü halinde sağ kalana ait olur. ( MK.md. 336/3 ) Ana babanın deneyimsizliği hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeple velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi, çocuğa karşı yeterli ilginin gösterilmemesi, ona karşı yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklaması halinde de velayetin kaldırılmasına karar verilebilir. ( MK.md. 348 ) Velayetin kaldırılmasına ilişkin kararın Aile Mahkemesince verilmesi gerekir.

a ) Küçük Hulusi’nin annede olan velayeti Ankara 5. Aile Mahkemesinin 7.12.2004 gün ve 2003/220 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Velayet altında bulunmayan küçüğün vesayet altına alınması ( MK. md.404 ), kararının da küçüğün yerleşim yerindeki vesayet dairesi ( Sulh Mahkemesi ) tarafından verilmesi zorunludur. Bu açıklama karşısında küçüğün Aile Mahkemesince dedenin velayeti altına konulması isabetsizdir.

b ) Aile Mahkemesi 7.12.2004 günlü kararını 27.1.2005’te tavzih ederek hüküm fıkrasındaki velayet sözcüğü yerine vesayet ibaresini yazmıştır.

Hükmün açık olmaması, veya birbiriyle çelişkili fıkralar ihtiva etmesi halinde tavzih imkan dahilindedir. ( HUMK. md. 455 ) Tavzihle hükmün değiştirilmesi doğru olmadığı gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 456. maddesindeki kurallara uyulmadan işlem yapılması da yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir