Y A R G I T A Y 17.H. D E:2012/5679 K:2012/ 14100 *KİRA SÖZLEŞMESİ *TEMİNAT SENEDİ *İHTİYATİ HACİZ*SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.Y A R G I T A Y 17.HUKUK DAİRESİ

ESAS 2012/5679 KARAR 2012/ 14100

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :

İstanbul 12.Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 21.03.2012

NUMARASI : 2012/22-22

İHTİYATİ HACİZİSTEYEN : L D

ALEYHİNE İHTİYATİ HACİZ İSTANEN : B Ö

 

Taraflar arasındaki İhtiyati haciz istemine ilişkin davada İstanbul 7. Asliye Ticaret ve 12. Sulh HukukMahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilendosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:-

 

K A R A R –

 

Dava, İhtiyati haciz istemine ilişkindir.Asliye Ticaret Mahkemesince,senedin 16.01.2009 tarihinde kira sözleşmesine göre teminat olarak verilmiş olması nedeniyle HMK’nun 4. maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmiştir.

 

Sulh Hukuk Mahkemesi ise, sebepten mücerret olan kambiyo senedine dayalı İhtiyati haciz talebinin münhasıranTicaret Mahkemesinde bakılması gerektiği gerekçesiyle, görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.Dosya kapsamından, borçlu şirketin borcu ödemekten kaçınmaya çalışmasından dolayı alacaklarının tahsilinintehlike altında olduğunu, alacağın tahsili için borçlunun borca yetecek kadar taşınır ve taşınmaz malları ile 3.kişideki hak ve alacaklarına İİK'nun 257. maddesi uyarınca kefile karşı ihtiyati haciz konulmasına kararverilmesi istenmiş olup, İhtiyati haciz istemine dayanak 16.01.2009 tarih ve 360.000,00 TL bedelli bononun arkayüzünde "16/01/09 tarihinde imzalanan Kira Kontratının hususi şartlar 12.maddesine istinaden teminat senediolarak verilmiştir." kaydı bulunduğu görülmüştür.

 

Dava açıldığı tarihte yürürlükte olan 6100 Sayılı HMK'nun 4/1-a madesi ile "Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmaküzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile budavalara karşı açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği" hüküm altına alınmıştır.Bu durumda, talep konusu senet kira ilişkisinin teminatı olarak verilmekle, 6100 Sayılı HMK'nun 4/1-amaddesine istinaden, uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 12.SulhHukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 14.12.2012 gününde oybirliğiyle kararverildi.Başkan Üye Üye Üye ÜyeA.Velioğlu A.Ş.Sertkaya S.Güven L.E.Köksal S.Kul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir