Y11CD 20.3.2009 E.2009/1947 K.2009/2666


 Y11CD 20.3.2009 E.2009/1947 K.2009/2666

– TEBLİĞNAMENİN TARAFLARA TEBLİĞİ

– AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

– İÇ HUKUK NORMU (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

– ADİL YARGILANMA HAKKI

– TEMYİZ EDİLEREK YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLEN DOSYALAR

– YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TEBLİĞNAMESİNİN TARAFLARA TEBLİĞİ

– CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ –

2797 Sa.Ka.27,28,57 – 5320 Sa.Ka.8 – 5271 Sa.Ka.297 – 4778 Sa.Ka.2 – 4829 Sa.Ka.20 1412 Sa.Ka.316

1. İlk derece mahkemelerince verilip temyiz edilerek gönderilen dosya üzerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`nun 27 ve 28. maddelerine göre işlem yaparak ve dosya ile ilgili gerekçe içeren görüşünü tebliğnamesinde belirterek; dosyayı tebliğname ile görevli daireye göndermelidir.
Gerekçesiz ve sonuç istem içermeyen tebliğnamenin, yasal unsurları içeren yeni bir tebliğname düzenlenip iadesi için, dosya ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, karar verilmiştir.
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile müdahil, şahsi davacı veya vekillerine dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir.

DAVA ve KARAR:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 90. maddesi uyarınca bir iç hukuk normu haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca doğrudan doğruya adil yargılanma hakkı kapsamında görülüp, ilgilisine tebliği zorunlu olan ve 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca temyize ilişkin hükümlerinin uygulanması gereken 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu`nun 316. maddesine 21.3.2003 gün ve 4778 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenip, 19.3.2003 gün ve 4829 sayılı Yasanın 20. maddesi ile değiştirilen 3. fıkrasında “…Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile müdahil, şahsi davacı veya vekillerine dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir…” hükmünü taşımaktadır.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARI:

Temyiz olunmakla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyalarla ilgili olarak yapılacak işlemler, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`nun 27 ve 28. maddeleri ile anılan Yasanın 57. maddesi uyarınca hazırlanan Yargıtay İç Yönetmeliğinin 35, 36 ve 37. maddelerinde düzenlenmiştir.

Anılan mevzuat uyarınca ilk derece mahkemelerince verilip temyiz edilerek gönderilen dosya üzerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`nun 27 ve 28. maddelerine göre işlem yapacak ve dosya ile ilgili gerekçe içeren görüşünü tebliğnamesinde belirterek, dosyayı tebliğname ile görevli daireye göndermelidir.

İncelenen dosya içeriğine göre; Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesinin 2006/3476 Esas – 2006/715 Karar sayılı dosyasının temyizi üzerine gönderildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, “yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 5728 açısından bakalım, talep ve dosya tebliğ olunur” biçiminde gerekçesiz ve sonuç istem içermeyen 9.2.2009 gün ve 2009/17482 sayılı “ek tebliğname ile iade hususu rica olunur. C. Savcısı 42069″ derkenar şerhi içeren tebliğnamenin Dairemize gönderildiği anlaşılmakta olup,

SONUÇ: 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 316/3. maddesi uyarınca ilgilisine tebliğine esas olmak üzere yasal unsurları içeren tebliğnamenin yeniden düzenlenip iadesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.C.D. 20.3.2009 E.2009/1947 K.2009/2666

PicLensButton Y11CD 20.3.2009 E.2009/1947 K.2009/2666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.