Y18HD 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661


 Y18HD 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661

– DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ (Hayatın Olağan Akışına Çelişik)

– YAŞ TASHİHİ

– NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ (Hayatın Olağan Akışına Çelişik) –

TMK.39

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır. Mahkemece, davacı Laika Akbaş’ın 1.4.1964 olan doğum tarihi 1.4.1972 olarak düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 15.1.1971 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamaz.

DAVA ve KARAR:

Davacı Laika Akbaş ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Gevaş Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 6.3.2007 günlü ve 2006/82-2007/50 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.12.2007 gün ve Hukuk – 256334 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Mahkemece, davacı Laika Akbaş’ın 1.4.1964 olan doğum tarihi 1.4.1972 olarak düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 15.1.1971 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus kayıtlarında çelişki yaratacaktır.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661

PicLensButton Y18HD 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.