Y2HD 10.5.2010 E.2009/8344 – K.2010/9347


 Y2HD 10.5.2010 E.2009/8344 – K.2010/9347

– Boşanma (Fiili Ayrılık Süresi İçinde Sadakatsizlik – Maddi Ve Manevi Tazminat)
– Manevi Tazminat  (Fiili Ayrılık Süresi İçinde Sadakatsizlik)
– Fiili Ayrılık Süresi İçinde Sadakatsizlik (Manevi Tazminat)
– Tanık Sözlerinin Aksini İsbat –

TMK.174

Davacının, fiili ayrılık süresi içinde değişik mekanlarda bir başka kadınla görüldüğü tanıklarla ifade edilmiştir. Tanıkların şahadetlerinin doğruluğundan şüpheyi mucip bir sebebin varlığı iddia ve  ispat edilmemiştir.

Bu durumda davalı yararına uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından; maddi tazminat yönünden, davalı tarafından da; maddi tazminat, tedbir ve yoksulluk nafakası ile manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle  evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle Kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının maddi tazminata ilişkin temyiz itirazları ile davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacının, fiili ayrılık süresi içinde değişik mekanlarda bir başka kadınla görüldüğü tanıklarla ifade edilmiştir.

Dosyadaki tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli  delil ve olgu yoktur. Tanıkların şahadetlerinin doğruluğundan şüpheyi mucip bir sebebin varlığı iddia ve ispat edilmemiştir. Öyleyse bu beyanlar karşısında davacının güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu gerçekleşmiş olup  Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi şartları oluşmuştur. Bu durumda davalı yararına uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle davalı yararına BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu ile açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Y.2.H.D. 10.5.2010 E.2009/8344 – K.2010/9347

PicLensButton Y2HD 10.5.2010 E.2009/8344 – K.2010/9347

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir