Y3HD 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435


 Y3HD 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435

– KISITLIYA ÖDENEN MAAŞIN İSTİRDADI
– SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE KONU ALACAĞA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ (Temerrüde Düşürme Şartı)
– TEMERRÜDE DÜŞÜRME ŞARTI (Faizin Başlangıç Tarihi) –

2022 Sa.Ka.Geç.1 – 5754 Sa.Ka.92 – BK.101

1. 2022 sayılı Yasa kapsamındaki kişilere bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir.
2. Sebepsiz zenginleşmeye konu alacak yönünden davalı taraf ihtarname tarihinden önce temerrüde düşürülmediği halde,            ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle alacağın tahsiline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Dava dilekçesinde 1.765,41 -YTL.maaş ödemesinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan geri tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, davalı kısıtlıya 2022 sayılı yasa gereği ödenen maaşın, davalının sigortalı olarak çalıştığı hususunun tespiti üzerine iadesi istenilmiş; mahkemece iddia sabit görülerek istemin kabulüne karar verilmiştir.

2022 sayılı Yasaya 17.4.2008 gün ve 5754 sayılı yasanın 92.md. ile eklenen geçici 1.maddeye göre; bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve  icrai takibat yapılmaz.

Bu düzenleme geniş kapsamlı olmakla derdest dava ve takipler içinde uygulanması gerektiğinden mahkemece anılan yasa hükmüne göre yeniden yargılama yapılmak üzere hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de, sebepsiz zenginleşmeye konu alacak yönünden davalı taraf ihtarname tarihinden önce temerrüde düşürülmediği (BK.md.101) halde, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle alacağın tahsiline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.H.D. 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435

PicLensButton Y3HD 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir