YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

T.C

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/19712
K: 2006/4480
T: 30.03.2006
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ
ÖZET: Tenfiz dilekçesine yabancı mahkeme ilamının o ül­ke makamlarınca onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile onanmış tercümesinin eklen­mesi zorunludur.
2675 s. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA … [Madde 37]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazı­sı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı vekilinin davalı aleyhine açtığı davada, boşanmaya ilişkin Fransa Potiers Aile işleri Hakimliğinin 26.10.2004 tarih ve 04/00744 sayılı Kararının tenfizine karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar ve­rildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.
2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37. maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onan­mış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile onanmış tercümesinin dilek­çeye eklenmesi zorunlu olduğu halde, bu hususlara uyulmayarak fotokopi ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakeme leri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere (BOZUL­MASINA) 30.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir