YABANCI PARA BORCU

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/9477
K. 2006/12505
T. 8.6.2006
YABANCI PARA BORCU
3095 s. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN [Madde 4]
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 83]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
2- Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Alacaklı, borçlu ile arasında noterde düzenlenmiş bulunan yabancı para ( D.M. ) alacağını ilamlı takip konusu yapmış, takip talepnamesinde yabancı para alacağını vade tarihi itibari ile YTL.’ye çevirerek talepte bulunmuş ve vade tarihinden itibaren işlemiş faiz olarak 9.475.00 YTL. talep etmiştir.
BK. 83. maddesinde eklenen fıkrası uyarınca yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. Takip talepnamesinde alacaklının yabancı parayı Türk parasına çevirme zorunluluğu yanında yabancı para alacağı için temerrüt faizi talep etmek isterse, vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizini yine yabancı para olarak hesaplayıp takip tarihindeki kur üzerinden Türk parası olarak talep edebilir.
Olayımızda, alacaklı, yabancı para alacağı ile ilgili olarak BK. 83. maddesi gereğince seçimlik hakkını kullanmış ve borçludan vade tarihi itibariyle YTL. üzerinden takip tarihine kadar işlemiş temerrüt faiz alacağını talep etmiştir. Bu durumda vade tarihi itibariyle yabancı paranın Türk parası karşılığı istendiğinden vadeden itibaren reeskont faizi talep edilebilir. Alacaklı bundan sonra artık 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesinde öngörülen yabancı para için belirli faiz oranını takip sonrası için isteyemez. Ödeme emrinin buna göre düzenlenmiş olup olmadığı yöntemince incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken mahkemece, yabancı paranın vade tarihi itibariyle YTL.’ye çevrilip YTL. miktarı üzerinden faiz işletilerek icra emri gönderilmesinin usulsüz olduğundan bahisle icra emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir