Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku • AVUKAT HASIM TARAFIN AVUKATI İLE GÖRÜŞMEDEN BORÇLUYU ARAMASI

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

ESAS NO:2013/428
KARAR NO:2013/796
KARAR TARİHİ. 10.05.2013

Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabileceği hükmü mutlak olup, hasmın avukatının bulunmaması halinde dahi görüşme “zorunluluk” sınırı ile bağlı bulunmaktadır.

(TBB Meslek Kuralları m.31 )

Şikâyetli avukat hakkında takip başladıktan sonra Şikâyetçiyi 14.06.2011 tarihinde 0533… No.lu telefondan arayarak borcun ödenmesi hususunda görüşme yapığı ve bu nedenle TBB Meslek Kuralları 31. maddeye aykırı davrandığı iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmasında özetle; Şikâyetçinin memur olduğu ve memurların maaşlarına yazılan hacizlerden ne kadar rahatsız olduklarını bildiği için, icra takibi kesinleştikten sonra tamamen iyi niyetinden maaş haciz yazmamak için şikâyetçiyi arayıp kendisini tanıttıktan sonra dosya borcunu ödemede gecikmeleri halinde maaşına haciz koymak zorunda kalacağını nazikçe belirttikten sonra bu aramasından rahatsızlık duyması halinde aramaya derhal son vereceğini söylediğini, açtıkları davada mahkemenin yetkisizlik kararı vermesinden dolayı böyle bir parayı ödemek zorunda kaldıklarını ve muhtemelen davayı yetkili mahkemede esastan da reddettirebileceğini ve -tamamen latife olsun diye- yeniden ücreti vekâlet ödemek zorunda kalabileceğini söylediğini, rahatsızlık vermek veya iddia edildiği gibi alay etmek amacımız olmadığını, doğrudan şikâyetçiyi aramamızın nedeni ise avukatının … Mahkemelerinde İdare Başkanlığımız aleyhinde açtığı beş davanın da yetkisizlikle sonuçlanması üzerine tarafına karşı takındığı hasmane ve agresif davranışlarından kaynaklandığını savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından ve Şikâyetli avukatın kabulünden takip sonrasında Şikâyetçi ile borcun ödenmesi hususunda görüşüldüğü ve sadece borç değil derdest yargılama hakkında da görüş bildirildiği tartışmasızdır.

TBB Meslek Kuralları madde 31, “Avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir. (Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her temasından sonra avukat müvekkile bilgi verir.” hükmünü amirdir.

Bu kural, hem hasım tarafı temsil eden meslektaşını hem de kendi müvekkilini yersiz şüphelere düşürmemek için avukatları uyarmak amacını güder.

Bern Kuralları (M. 31) “Vekili varsa hasım taraf ile doğrudan doğruya temas edilemez. Eğer hasım vekili yoksa avukatın onunla teması ihtiyatlı ve ölçülü olacaktır”.

Amerikan Avukatları Ahlak Tüzüğü (M. 6) “Avukat, tarafların bütün münasebetlerinden… müvekkilini haberdar eder.”

Uluslararası Avukatlar Birliği Oslo (1956) kararları (M. 7) “Bir davada başka bir meslektaşının temsil ettiği bir kimse ile meslektaşının izni haricinde asla doğrudan doğruya temasa geçmeyecektir.”

Avrupa Birliği Meslek Kuralları (M. 5.5) “Bir avukat herhangi bir davada veya meselede başka bir avukat tarafından temsil edildiğini veya danışma hizmeti aldığını bildiği bir kişiyle, o kişinin avukatının muvafakati olmadan o dava veya mesele hakkında doğrudan haberleşemez (haberleştiği zaman da diğer avukata bilgi vermek zorundadır).”

Görüldüğü üzere uluslararası uygulama da bu yönde olup, Avrupa Birliği’nde kapsam daha da geniştir

Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabileceği hükmü mutlak olup, hasmın avukatının bulunmaması halinde dahi görüşme “zorunluluk” sınırı ile bağlı bulunmaktadır. Avukat, bir davada, başka bir meslektaşının temsil ettiği kimse ile meslektaşının izni haricinde, doğrudan onunla temasa geçmesi disiplin suçunu oluşturmaktadır. Amaç, hasımla her türlü irtibatın avukatlar aracılığı ile kurulmasının sağlanmasıdır.

Bu nedenlerle, şikâyetli avukatın eylemi disiplin suçunu oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulu’nun şikâyetli avukatın eyleminin disiplin suçu oluşturmadığına ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli bulunmamış ve itirazın kabulü ile disiplin cezası tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi SA vekili Avukat RAU’nın itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 05.04.2013 gün ve 2013/9 Esas, 2013/114 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Şikâyetli Avukat EC’in UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, katılanların oybirliği ile karar veridi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 31 Oca 2015, 10:53


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir