YARGILAMANIN YENİLENMESİ

T.C
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/5296
K: 2006/6592
T: 07.06.2006

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.10.2005 gününde verilen dilekçe ile yargılamanın yenilenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 29.12.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Davacı, miras bırakanları C…. kızı Ş……’nin isminin tapuda G….. olarak geçmesinden yararlanan Ş….. kızı G……’nün baba ismini düzelttirerek tapuda adına işlem yaptırdığını, kendilerinin de G…. ismini Ş….. olarak düzelttirdiklerini ileri sürerek, birbiri ile çelişen iki ayrı hüküm nedeniyle yargılamanın yenilenmesini istemişlerdir.

Mahkemece, yargılamanın yenilenmesi koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, tapu kayıt malikinin isminin iki ayrı ilamla farklı şekilde değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Davacılar, isim düzeltme yoluyla malik olduğunu ileri sürdükleri Ş….. kızı G…. G… aleyhine tapu iptali ve tescil davası açmışlardır.

Yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak ileri sürdükleri isim düzelterek malikin değiştiği iddiası tapu iptali ve tescil davasında ön mesele olarak incelenerek hatalı düzeltimin bulunup bulunmadığının saptanması gerektiğinden, eldeki davanın açılmasında hukuki yararlarının bulunmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, onama harcının temyiz edenden alınmasına 7.6.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir