YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2005/1196Karar: 2006/4567Karar-SAHTECİLİK- ALDATMA KABİLİYETİ

T.C. YARGITAY11.Ceza Dairesi

 

Esas: 2005/1196Karar: 2006/4567Karar Tarihi: 23.05.2006

ÖZET:

 

Sahte oldukları ileri sürülen 26 adet reçetenin düzenlendiği tarihlerde zorunlu olup olmadığı, Numune Hastanesinde düzenlenen reçetelerdeki sağlık ocağı mührünün aldatma yeteneği bulunup bulunmadığı ve rastgele verilen protokol numaralarının hemen anlaşılmasının mümkün olup olmadığının araştırılması, sahte olduğu iddia olunan her bir reçeteye ilişkin ödemenin hangi tarihlerde yapıldığının kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenerek suç tarihlerinin tespiti ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekir.

 

(4616 S. K. m. 1) (765 S. K. m. 102, 104) (5083 S. K. m. 2) (5237 S. K. m. 7) (5252 S. K. m. 9)

 

Dava:

Resmi Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanmak suçlarından sanıklar Nihal Altan, Mehmet Orhonlu, Seyrani Erol ve Ali Ayabakan'ın yapılan yargılamaları sonunda, sanık Ali Ayabakan hakkında suçundan açılan kamu davasının 4616 Sayılı Yasanın 1/4. maddesi uyarınca , sanık Seyrani Erol hakkında suçundan açılan kamu davasından , aynı sanığın suçundan mahkumiyetine, sanıklar Nihal Altan ve Mehmet Orhonlu'nun ise ve suçlarından mahkumiyetlerine dair Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.09.2003 gün ve 1999/249 Esas, 2003/230 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar Nihal Altan, Mehmet Orhonlu ve Seyrani Erol müdafiileri ile o yer C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 09.02.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, sanıklar Nihal Altan ve Seyrani Erol ile müdafiilerinin, usulüne uygun tebligatlara rağmen duruşmaya gelmedikleri anlaşılmakla temyiz incelemesinin duruşmasız yapılmasına oybirliği ile karar verildikten sonra inceleme yapılarak gereği görüşüldü:

 

Karar:

1- O yer C. Savcısının, sanık Seyrani Erol hakkında suçundan kurulan beraat hükmüne yönelen temyiz itirazlarının incelenmesinde:

 

Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış olduğundan o yer C. Savcısının suçun sabit olduğuna ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

 

2- O yer C. Savcısının, sanık Ali Ayabakan hakkında verilen ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; vasıf değişikliği ile sabit kabul edilen suçunun kanundaki cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 765 Sayılı TCK. nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve o yer C. Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 Sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddeleri uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

3- Sanıklar Nihal Altan, Mehmet Orhonlu ve Seyrani Erol haklarında kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelen adı geçen sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

 

a- 22.9.1999 tarihli iddianame ile sahte oldukları ileri sürülen 26 adet reçetenin düzenlendiği tarihlerde zorunlu olup olmadığı, Numune Hastanesinde düzenlenen reçetelerdeki sağlık ocağı mührünün aldatma yeteneği bulunup bulunmadığı ve rastgele verilen protokol numaralarının hemen anlaşılmasının mümkün olup olmadığının araştırılması, sahte olduğu iddia olunan her bir reçeteye ilişkin ödemenin hangi tarihlerde yapıldığının kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenerek suç tarihlerinin tespiti ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,

 

Yasaya aykırı;

 

b- Kabule göre de, hükümden sonra, 01.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5335 Sayılı Yasanın 22. maddesi ile 5083 Sayılı Yasanın 2. maddesine eklenen son fıkra uyarınca, bir Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarların atılmasında ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri uyarınca; anılan Kanunlar değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

 

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Nihal Altan, Mehmet Orhonlu ve Seyrani Erol müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir