YARGITAY 12.HD. 2010/5244E. 2010/6279K. • TALİMAT HACZİNDE İFLAS ERTELEME KARARININ ETKİSİ OLMADIĞI HAKKINDA

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5244

K. 2010/6279

T. 18.3.2010

DAVA : Yukarıdaki tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR :

 

İzmir 1. İcra Müdürlüğünce Denizli İcra Müdürlüğüne yazılan talimat ile borçluların adresinde haciz yapılması istenmiştir. Haczin uygulanması sırasında adreste bulunan İ. B.'ın borçlu şirketler hakkında iflasın ertelenmesine karar verildiğini iddia etmesi ve erteleme kararını sunması üzerine, icra müdürlüğünce işlem yapılmadan geri dönüldüğü görülmektedir. Talimat icrasınca haciz isteminin yerine getirilmesi zorunlu olup, memurun bu konuda takdir hakkı bulunmamaktadır. Kaldı ki iflasın ertelenmesi kararının mevcut takibe olan etkisi takdir yetkisi, takibin yapıldığı asıl icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine aittir. Talimat icra müdürlüğünün, mevcut erteleme kararının asıl takibe olan etkisini asıl takibin İİK'nın 179-3 maddesindeki takiplerden olmadığını bilmesine ve dolayısıyla denetlemesine imkan yoktur.

 

 

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle istemin reddi isabetsizdir.

 

 

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir