YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E: 2013/8667 K: 2013/14580 * HAGB KARARI HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAZ

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/8667 KARAR NO: 2013/14580

 

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

– K A R A R –

 

Davacı asil, davalının senede dayalı icra takibi yaptığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek takibin iptaline ve en az % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yargılama sırasında davacı icra takip borcunu ödediğini iddia ederek davaya istirdat davası olarak devam edilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkemece, …Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan kriminal rapora göre senetteki imzanın davacının elinden çıkmadığının tespit edilerek davalının mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, davacının yargılama sırasında icra dairesine borcu ödediği, davalının yapılan ödemeyi davacıya PTT makbuzu ile geri iade ettiğini ileri sürdüğü, davacının senede ilişkin ödeme yapıldığını kabul etmediği, bu nedenle davalının yapmış olduğunu ileri sürdüğü ödemeyi haklı bir nedene dayanmıyorsa ayrı bir dava ile 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde her zaman isteyebileceği gerekçesiyle davanın kabulune, 5.070 TL nin 23/06/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ve davacı lehine alacak miktarının % 40'ı oranında kötüniyet tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

 

B.K.' nun 53.maddesi uyarınca ceza mahkemesinin mahkumiyet kararında tespit ettiği maddi olgu hukuk hakimini bağlar ise de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ceza mahkemesi kararlarının böyle bir etkiye sahip olmayacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 01/02/2012 tarih, 2011/19-639 Esas ve 2012/30 Sayılı kararında belirtilmiştir. 

 

Hal böyle olunca mahkemece, senetteki imzanın davacıya ait olup olmadığı konusunda usulen inceleme yapılması gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir. 

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, .24.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir