YARGITAY 6.H. D E: 2012/5245 K : 2012/8474 *DAVA DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMASININ DAVA ŞARTI OLMADIĞI

YARGITAY 6.Hukuk Dairesi

 Esas No : 2012/5245

 Karar No : 2012/8474 

Tarih : 06.06.2012 

 

 

DAVA : 

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 

 

KARAR : 

 

Dava, bir adet taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir. 

 

Davacı vekili,dava dilekçesinde davalılardan S. D.'nun adresini daha sonra bildireceğini belirterek bir adet taşınmazın satılarak ortaklığının giderilmesini istemiştir. Mahkemece HMK 119. maddesi gereği bu davalının adresini bildirmek üzere davacı vekiline kesin süre verilmesi üzerine davacı vekili tarafından süresinde davalının adresi bildirilmiştir. Mahkeme davalının bildirilen adresine dava dilekçesini tebliğe çıkarmış ancak davalının adresten ayrıldığından bahisle tebligat iade olunmuştur. Bu durumda mahkemece 7201 sayılı tebligat yasasındaki düzenlemeler gözetilerek sırasıyla mernis adresi, adres araştırması ve ilanen tebligat yöntemleri uygulanmak suretiyle davalının adresi resen tespit edilerek taraf teşkili sağlanıp ondan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir. Davacı vekilinin kesin süre içerisinde davalının adresini bildirmek suretiyle HMK.nun 119. maddesi uyarınca mahkemece verilen kesin sürenin gereğini yerine getirdiği gözardı edilerek yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir. 

 

SONUÇ : 

 

Yukarıda, açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir