YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞINCA TEBLİĞNAME DÜZENLENMESİ VE TARAFLARA TEBLİĞİ

T.C.

YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E:2006/5-MD-98
K:2006/110
T:4.4.2006
YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞINCA TEBLİĞNAME DÜZENLENMESİ VE TARAFLARA TEBLİĞİ
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 316]
Sanık hakkında görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlarından açılan kamu davalarında; Yargıtay 5. Ceza Dairesince, bir kısım suçlardan dolayı beraet, bir kısım suçların da görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçuna dönüştüğünün kabulüyle, TCK.nun 240/2-son, 59/2, 240/1, 80, 59/2, 71 ve 72. maddeleri uyarınca sonuçta onaltı ay yirmi gün hapis, yediyüzdoksanüç Türk Lirası adli para cezası ve beş ay oniki gün süre ile memuriyetten geçici olarak yoksun kılınma cezası ile cezalandırılmasına ve cezalarının 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin 03.02.2006 gün ve 4-1 sayılı hüküm, sanık müdafinin temyizi üzerine Yargıtay C.Başsavcılığının;17.3.2006 gün ve 207264 sayılı üst yazısı ile temyiz incelemesi için Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya; Yargıtay Ceza Genel Kurulunda okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
Sanık hakkında, görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlarından açılan kamu davasında, Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen 03.02.2006 gün ve 4-1 sayılı hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay C.Başsavcılığınca tebliğname düzenlenmeksizin 17.3.2006 gün ve 207264 sayılı üst yazı ile temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmiştir.
Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.11.2004 gün ve 188/212 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, birinci derece mahkemesi sıfatıyla davayı sonuca bağlayan Yargıtay 5.Ceza Dairesi hükmünün temyiz yasa yoluyla Ceza Genel Kurulunda incelenebilmesi öncesinde, Yargıtay C.Başsavcılığı tarafından tebliğname düzenlenmesi ve CMUK.nun 316/3. maddesince bu tebliğnamenin taraflara tebliği zorunlu bulunduğundan, bu eksikliğin giderilmesi için dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerekmektedir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz davası nedeniyle tebliğname düzenleyerek kamu adına iddia ve görüş bildirmesi bakımından dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 04.04.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir