Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA,MAĞAZA KASİYERİ.

TCK-Madde 155
Güveni kötüye kullanma

(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2012/20831
KARAR NO. 2014/13948
KARAR TARİHİ. 10.7.2014

> MAĞAZADA KASİYERİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU— KASAYA AKTARILMAYAN PARANIN TESPİTİ–AYRICA ADLİ PARA CEZASI’DA UYGULANMASI
5237/m. 43/1,155/2

ÖZET : Mağazada kasiyer olarak çalışan sanıkların usulsüz işlemlerle kasaya aktarmaksızın birtakım işlem yapması nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan yargılanmasında; gerçeğin ortaya çıkarılması için sanıklar çalıştıkları dönemlere ait banka kayıtları, işyeri kayıtları, işyerindeki muhasebe kayıtları ve pos cihazından yapılan çekimlere ait bütün kayıtların getirtilmesi, sanıkların hangi dönemlerde, söz konusu işyerinde çalıştığı, bu dönemde hangi görevleri üstlendiklerinin araştırılması, kredi kartı borcunu sanıklara verip yatıran şahısların ise bilgi sahibi sıfatıyla dinlenilmesi, bütün delillerin toplanmasından sonra dosyanın içinde muhasebeci ve mali müşavirin de bulunduğu bilirkişi kuruluna tevdiinin sağlanarak, bu dönemde, ilgili bankanın katılan işyerinden ne kadar para çektiği, bu paranın kim tarafından çekildiği, muhasebe kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği, gün sonu işlemlerinde açık bulunup bulunmadığı, gün sonu işlemlerinin devrinin kim tarafından yapıldığı, yapılan ödemenin gerçek bir ödeme olup olmadığı, sanıkların eyleminden kaynaklanan şirket zararının ne kadar olduğu hususlarında bilirkişi raporu alınmasından sonra sonucuna göre sanıkların hakkında karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılan vekilinin temyiz isteminin, sanıklar E. A., D.Ö. ve H. O. Ö. hakkında verilen beraat kararlarına yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Müşteki şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan sanık E.`ın aynı şirkette kasiyerlik yapan diğer sanık M. ile birlikte hareket ederek 31.5.2006 – 13.6.2006 tarihleri arasında mağazaya gelen ve F…bank`a ait kredi kartlarını mağaza aracılığıyla ödeyen tanıklar F., İ., vd`dan tahsil edilen toplam 3.979 TL`yi kasaya aktarmadıkları, ancak pos cihazından sanık M.`ın tahsilat yapmış gibi işlem yaptığı, ayrıca sanık M.`ın tanıyıp, bildiği sanık D. ve onun babası H. ile irtibat kurarak onların kullandığı kredi kartlarının tahakkuk eden 23.6.2006 – 19.7.2006 tarihleri arasındaki toplam 13.459 TL borçlarını tahsil edilmiş gibi pos cihazından geçirdiği ancak tutarı kasaya aktarmadığı, bu şekilde sanıkların birlikte hareket ederek hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda,
1- )Gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından; sanıklar M. ve E.`ın çalıştıkları dönemlere ait banka kayıtları, işyeri kayıtları, işyerindeki muhasebe kayıtları ve pos cihazından yapılan çekimlere ait bütün kayıtların getirtilmesi, sanıklar M. ve E.`ın, hangi dönemlerde, söz konusu işyerinde çalıştığı, bu dönemde hangi görevleri üstlendiklerinin araştırılması, kredi kartı borcunu sanıklara verip yatıran C., Y. , T. ve F. isimli kişilerin bilgi sahibi sıfatıyla dinlenilmesi, kredi kartlarının ödenmesine dair banka kayıtlarının getirtilmesi, bütün delillerin toplanmasından sonra dosyanın içinde muhasebeci ve mali müşavirin de bulunduğu bilirkişi kuruluna tevdiinin sağlanarak, bu dönemde, ilgili bankanın katılan işyerinden ne kadar para çektiği, bu paranın kim tarafından çekildiği, muhasebe kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği, gün sonu işlemlerinde açık bulunup bulunmadığı, gün sonu işlemlerinin devrinin kim tarafından yapıldığı, yapılan ödemenin gerçek bir ödeme olup olmadığı, sanıkların eyleminden kaynaklanan şirket zararının ne kadar olduğu hususlarında denetime elverişli bilirkişi raporu alınmasından sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- )Kabule göre de; sanık M. hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 155/2 maddesi gereğince hüküm kurulurken, hapis cezasıyla birlikte adli para cezasına da karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sadece hapis cezasına hükmedilmesi,

3- )Sanık M.`ın, 5237 Sayılı T.C.K.nın 43/1. maddesi kapsamında, aynı suç işleme kararıyla Kanun`un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla kez ihlal ederek haksız menfaat temin etmiş olması karşısında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık M. U. müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 Sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanun`un 326 /son maddesi uyarınca sonuç ceza miktarı yönünden sanık M.`ın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 10 Oca 2015, 15:40


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir