Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • TRAFİK CEZASI, HEM MUAYENE GECİKMESİ,HEMDE HIZ SINIRI AŞILMASI, GÖREV SULH CEZA

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2013/8685
Karar: 2013/15711

Hız sınırını ihlal etmek ve aracın muayene süresini geçirmek eylemlerinden kabahatli H… hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34 ve 51/2-A maddeleri uyarınca 206,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına dair …İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Birim Amirliğinin 07.08.2011 tarihli ve FM-915389 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulüne ilişkin …Sulh Ceza Mahkemesinin 28.09.2011 tarihli ve 2011/273 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 15.04.2013 gün ve 24364 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08.05.2013 gün ve KYB. 2013-140301 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 07.08.2011 tarihli suç tutanağında, kabahatli hakkında hız sınırı ihlali nedeniyle uygulanan idari para cezası ile birlikte, kabahatliye ait … 539 plaka sayılı aracın muayene süresinin geçirilmesine ilişkin idari para cezasının da uygulanması karşısında, vaki itiraz hakkında karar verme yetkisinin İdare Mahkemelerine ait olduğu gözetilmeksizin, başvurunun yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

İtiraza konu trafik para cezası 5326 sayılı Kanun’un 16.maddesinde belirtilen idari yaptırım türlerinden olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda da bu para cezasına itiraz konusunda görevli mahkeme gösterilmemiştir. Bu durumda, Kabahatler Kanunu’nun 5560 sayılı Kanun’la değişik 3.maddesinde belirtildiği üzere, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağı ve görevli mahkemenin belirlenmesinde 5326 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacağından, idari para cezasına karşı açılan davanın çözümünde, anılan Kanunun 27.maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca Sulh Ceza Mahkemesinin görevli olduğu anlaşılmakla;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden REDDİNE, 03.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Sal Şub 24, 2015 2:52 pm


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir