Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daireleri Kararları mayıs ayı özetleri

T.C

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

E:2011/15-488

K:2012/97

T:13.03.2012

 • Dolandırıcılık
 • Hileli Davranış
 • Kandırıcılık Niteliği
 • Olaysal Değerlendirme

 

Özet: Dolandırıcılık suçunda hangi davranışların hileli olup olmadığı ve bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği yolunda genel bir kural koymak oldukça zor olmakla birlikte, olaysal olarak değerlendirme yapılmalı, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle sonuca ulaşılmalıdır.

(5237 s. TCK m.157)

(765 s. TCK m.503,504)

T.C

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

 

E:2011/8-263

K:2012/118

T:27.03.2012

 

 • Parada Sahtecilik
 • Katılma Hakkı
 • Hazine

 

Özet: Parada sahtecilik suçundan doğrudan zarar görmeyen ve bu suçu takip etme görevi de bulunmayan hazinenin, kamu davasına katılma hak ve yetkisi yoktur.

(5271 s. CMK m. 237/1)

(1412 s. CMUK m. 365)

(5607 s. KMK m.18)

(3628 s. MBBRYMK m.18)

(5411 s. Bankacılık K.m.162)

(1136 s. Av. K.m.168/3)

(AAÜT m. 13/4,20)

 

T.C

YARGITAY

1.Ceza Dairesi

 

E:2011/377

K:2012/8626

T:22.11.2012

 

 • Kasten Öldürmeye Teşebbüs
 • Haksız Tahrik
 • Tahrikte Denge

 

Özet: Sanığın, mağdur katılanın eşiyle ilişki kurduğu, ilişkiyi sona erdirmek isteyen katılanın eşini boşanıp kendisi ile evlenmesi hususunda taciz ettiği, onun itirazlarına rağmen ilişkiyi devam ettirmek için tehdit ve şantajla zorladığı, bu olayı öğrenen mağdur katılanın, sanıkla konuşup onu uyardığı, buna karşın sanığın bu fiillerine devam etmesi üzerine mağdur katılanın, eşi ve oğlu ile birlikte sanığı yakalayıp polise teslim etmek için plan yaptıkları, mağdur katılanın eşine sanığı eve çağırmasını söylediği, eşinin, sanığı eve çağırdığı, olay yerinde bekleyen mağdur ve oğlunun yakalamak amacıyla eve doğru gelmekte olan sanığın üzerine yürüdükleri sırada, sanığın, tabanca ile ateş ederek, mağduru bacağından ve sol omuz altından yaraladığı olayda;  tahrikte dengenin sanık lehine bozulmadığı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.29/1,35/2,81/1)

 

T.C

YARGITAY

1.Ceza Dairesi

 

E:2012/4290

K:2013/1489

T:26.02.2013

 

 • Kasten Öldürme
 • Haksız Tahrik

 

Özet: Öldürme eyleminin gerçekleştirildiği ikinci saldırıyı başlatanın belli olmadığı eylemde, öldürme olayından önce meydana gelen toplu saldırı da dikkate alınarak, sanıklar yararına  haksız tahrike ilişkin TCK’nın 29.maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.29,81/1)

 

T.C

YARGITAY

2.Ceza Dairesi

 

E:2011/13620

K:2012/47272

T:03.12.2012

 

 • Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
 • İtiraz
 • Yeni Delil

 

Özet: Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddi halinde sonradan çıkan yeni delilin varlığı nedeniyle dava açılabilmesinin, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kararına bağlı olduğu gözetilmelidir.

(5271 s. CMK m.172/2, 173/6,223/7)

 

T.C

YARGITAY

2.Ceza Dairesi

 

E:2012/18440

K:2013/3936

T:27.02.2013

 

 • Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
 • Tekerrüre Esas İlamın Yanlış Gösterilmesi
 • Koşullu Salıverme Süresinde Kazanılmış Hak

 

Özet: Sanığın adli sicil kaydında yer alan tekerrüre esas ilam yerine, kesin nitelikteki adli para cezasına ilişkin ilamın tekerrüre esas alınması halinde doğru ilamın tekerrüre esas alınması, koşullu salıverme süresine eklenecek sürenin ise aleyhe bozma yasağı dikkate alınarak, adli para cezasına göre belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.53,58)

(5275 s. CGİK m.108/2)

(1412 s. CMUK m.326/son)

 

T.C

YARGITAY

3.Ceza Dairesi

 

E:2008/17284

K:2010/6659

T:08.04.2010

 

 • İşgal ve Faydalanma
 • Orman Vasfı

 

Özet: Dava konusu yerlerin içinde kaldığı parsellerin Kadastro Mahkemesi kararıyla orman olarak Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilip tapuya tescil edildiğinin, sanığın sonradan vefat eden eşinin de dosyada davalı olduğu halde dava konusu yerlerin işgaline devam edildiğinin anlaşılmasına göre, sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(6831 s. OK m.93/1)

 

T.C

YARGITAY

3.Ceza Dairesi

 

E:2011/18671

K:2012/29635

T:13.09.2012

 

 • Orman İşgali ve Faydalanma
 • Orman Sınır Noktaları
 • Orman Toprağı
 • Orman Tahdit Haritası

 

Özet: Kadastro paftasındaki orman sınırı ile orman tahdit zaptındaki ölçü değerlerinin uyuşmaması halinde, orman tahdidi yapılmış olan yerlerde yerin orman olup olmadığının orman tahdit haritası esas alınarak tespit edilmesi gerektiğinden. Orman tahdidinin yapıldığı tarihteki alet ve teknikler uygulanarak orman tahdit haritası ile arazi kadastro harita ve tutanaklarının, ayrıca muhafaza ormanı haritasının da tatbik edilip kesinleşme tarihleri de araştırılarak yerin orman sayılan yerlerden olup olmadığının, zaman içinde ormandan kazanılıp kazanılmadığının belirlenmesi, halihazırdaki durumu itibariyle üzerinde orman örtüsü bulunmasa da salt toprağının dahi orman olarak kabul edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(6831 s. OK m.93/1)

 

T.C

YARGITAY

4.Ceza Dairesi

 

E:2010/16868

K:2012/29400

T:10.12.2012

 

 • Silahlı Tehdit
 • Sair Tehdit
 • Etkili Mesafe
 • Silah Doğrultma

 

Özet: Tehdit sözü söylenmeksizin ateşli silahın etkili mesafesi içinde mağdura doğrultulmasının veya havaya ateş edilmesinin, ateşli silahın niteliğine göre en azından yaralamayla sonuçlanabilecek bir zarara uğratmayı bildirme niteliğinde olduğu ve tehdidin yalnız sözle değil yazı, işaret veya davranışla da gerçekleştirebileceği, sanık ve mağdur arasındaki mesafeye göre eylemin silahlı tehdit suçunu oluşturabileceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.106/1-2/a)

 

T.C

YARGITAY

4.Ceza Dairesi

 

E:2010/27631

K:2012/30616

T:17.12.2012

 

 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Gizliliğin İhlali
 • Suçu ve Suçluyu Övme
 • Suça Sürüklenen Çocuğun Soruşturma Aşamasında Görüntü ve Ses Kaydının Alınması
 • Adil Yargılanma Hakkı

 

Özet: Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan sanığın, şüpheliyi nezarethaneye alma yerine kurumun çay ocağında bekletmesi, suça sürüklenen çocuğun sadece Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınabileceği ve Cumhuriyet Savcısının yazılı emri olmadıkça kimlik tespiti amacı ile olsa dahi görüntüsünün ve ses kaydının alınamayacağına ilişkin usul hukuku kurallarına aykırı olarak, suçu nasıl işlediği hususunda sorular sormak ve sorgulamasına engel olmayıp, görüntülerini kameraya aldırmak biçiminde gerçekleşen eyleminde, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine neden olması karşısında; TCK’nın 257/1.maddesindeki icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu gözetilmelidir.

Sanıkların kasten insan öldürme suçu şüphelisinin fotoğraflarını çektirip yayınlanmasına neden olmaktan ibaret eylemlerinde; amaçlarının kasten insan öldürme suçundan şüpheli olan suça sürüklenen çocuğun işlediği suçun doğru bir davranış olduğu yönünde kamuoyuna mesaj vermek olup olmadığı ve haklarında 5237 sayılı TCK’nın 215.maddesinin uygulanma olanağının bulunup bulunmadığı karar yerinde tartışılmalıdır.

(AİHS m. 6/2)

(2709 s. Anayasa m. 36)

(5237 s. TCK m.215,257/1,285)

(5395 s. ÇKK m. 15,16)

(YGAİA Yönetmeliği m. 19)

 

T.C

YARGITAY

5.Ceza Dairesi

 

E:2011/1225

K:2012/12988

T:12.12.2012

 

 • Zimmet
 • Resmi Belgede Sahtecilik
 • Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma
 • Kooperatif Muhasebecisi

 

Özet: Yönetim kurulunun kararı ile kooperatifin muhasebe ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilen sanığın kooperatif ana sözleşmesi hükümlerine göre yetkili kooperatif memuru statüsünde bulunup bulunmadığı ve bunun sonucunda 1163 sayılı Yasanın 62/3.maddesi uyarınca kamu görevlisi gibi cezalandırılmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi, aksi halde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 43/1,53,155/2,204/2,247)

(765 s. TCK m.80,202/2-4,219/4,510)

(1163 s. Koop. K.m.62/3)

(3568 s. SMYMK m.2,47)

 

T.C

YARGITAY

5.Ceza Dairesi

 

E:2011/12785

K:2013/10

T:07.01.2013

 

 • Görevinin Gereklerine Uygun Davranmak İçin Çıkar Sağlama
 • İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Yasal Unsurları
 • Basit/Nitelikli Rüşvet
 • Feri Cezaların Ertelenmesi

 

Özet: İcbar suretiyle irtikap suçunda, mağdurun iradesini baskı altında tutmaya elverişli olmak koşuluyla, doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde yapılan her türlü zorlayıcı hareketin icbar kavramına dâhil olduğu, manevi cebrin, belli bir şiddete ulaşması, ciddi olması, mağdurun baskının etkisinden kolaylıkla kurtulma olanağının bulunmamasının gerektiği, kamu görevlisinin yapması gereken bir işi yapması ya da yapmaması gereken işi yapmaması için yarar sağlamasının rüşvet suçu kapsamından çıkarılması nedeniyle bu kapsamdaki eylemin 5237 sayılı TCK’nın 257/3.maddesinde düzenlenen görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlama suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.

Mahkeme kararında aksi açıklanmadığı sürece 647 sayılı Kanunun 6.maddesi uyarınca verilen erteleme hükmünün; fer’i cezalar hakkında da uygulanması gerekir.

(5237 s. TCK m. 250,252,257)

(765 s. TCK m.91,212)

(6352 s.K.Geçici m.2)

 

T.C

YARGITAY

6.Ceza Dairesi

 

E:2012/22834

K:2013/6688

T:01.04.2013

 

 • Hırsızlığa Teşebbüs
 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
 • Nitelikli Yağma

 

Özet: Çaldıkları çantayı vermemek ve bu şekilde olay yerinden kaçmak için kendilerini yakalamaya çalışan polis memuruna cebir ve şiddet uygulayıp, çanta ile birlikte kaçan sanıkların eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 149/1-c maddesine uyan nitelikli yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 35,142,149/1-c,265)

 

T.C

YARGITAY

6.Ceza Dairesi

 

E:2012/19111

K:2013/7231

T:04.04.2013

 

 • Tefecilik
 • Suçtan Zarar Gören Hazinenin Davadan Haberdar Olma Hakkı

 

Özet: Tefecilik suçundan zarar gören hazinenin kovuşturma aşamasında davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.241)

(5271 s. CMK m.234/b)

 

T.C

YARGITAY

7.Ceza Dairesi

 

E:2011/3515

K:2013/8271

T:08.04.2013

 

 • Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık
 • Seçimlik Ceza
 • Lehe Yasanın Belirlenmesi
 • Adli Para Cezasının Alt Sınırı

 

Özet: Hak sahipliğini kanıtlayan katılanların şikayetçi olduğu, bandrol yükümlülüğüne aykırı davranan, sanığın yakalandığı tarihte TCK’nın 61/9.maddesinde yer alan düzenlemenin yürürlükte olmadığı ve 5846 sayılı Yasa’nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 71/1.maddesine göre mahkemece 81/9-1-b maddesindeki adli para cezasının tercih edilmesi nedeniyle TCK’nın 52/1.maddesi uyarınca sanık hakkında 5 gün ile 730 gün arasında adli para cezasının tayin edilebileceği dikkate alınıp, lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81.maddesinin 9.fıkrasının 1/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13.maddesi ve aynı Yasanın 71/1.madde hükümleri karşılaştırarak sanık yararına olan yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5846 s. FSEK m. 71/1, 81/4,81/9-1/b,81/13)

(5237 s. TCK m. 7,52/1,61/9)

 

T.C

YARGITAY

8.Ceza Dairesi

 

E:2012/564

K:2013/6442

T:25.02.2013

 

 • Derhal Beraat Kararı
 • Savunmanın Sonuca Etkili Olması
 • Sorgu

 

Özet: CMK’nın 193/2.maddesi uyarınca fiilin suç oluşturmaması veya suçun yasal unsurlarının gerçekleşmemesi nedeniyle sanığın sorgusu yapılmadan derhal beraat kararı verilebilmesi için savunmanın sonuca etkili olmaması gerekir.

(5271 s. CMK m.193/2)

 

T.C

YARGITAY

8.Ceza Dairesi

 

E:2012/10994

K:2013/6493

T:25.02.2013

 

 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
 • Zincirleme Suç
 • Suçların İçtimaı
 • Temel Cezanın Tayini

 

Özet: Sanık tarafından farklı mera parsellerine veya aynı parselin değişik kısımlarına yapılan tecavüzün aynı zamanda olması halinde tek suçun oluştuğu ve tecavüz aynı zamanda olması halinde tek suçun oluştuğu ve tecavüz edilen alanın miktarı gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerektiği, farklı zamanlarda farklı parsellere veya aynı parselin değişik bölümlerine tecavüzde bulunulması halinde, suçun kısa zaman aralığında aynı karar altında işlenmesinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği, aksi haldeyse iki ayrı suçun oluşacağı gözetilmelidir.

Sanık hakkında hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçe ile adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini çelişkiye neden olmaktadır.

(5237 s. TCK m. 43/1, 154/2)

(765 s. TCK m.80)

 

T.C

YARGITAY

11.Ceza Dairesi

 

E:2008/21273

K:2012/591

T:19.01.2012

 

 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 • Zincirleme Suç
 • Temel Cezasının Belirlenmesi
 • Etkin Pişmanlık

 

Özet: Banka veya kredi kartını kötüye kullanmak suçunun mağduru hesap sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler olduğu cihetle, aynı kişiye ait fakat farklı bankalarca tahsis edilmiş banka veya kredi kartı sayısı nedeniyle bağımsız suçtan bahsedilemeyeceği, aynı kişiye ait farklı bankalarca tahsis edilmiş birden fazla banka veya kredi kartının değişik tarihlerde kullanılması halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği ancak kart ve kullanım sayısı ile yarar miktarının TCK’nın 61.maddesi uyarınca temel cezanın ve zincirleme suç hükümleri nedeniyle cezada yapılacak artırım oranının belirlenmesi sırasında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Şikâyetçinin, zararın karşılandığını beyan etmesi karşısında etkin pişmanlık hükümleri tartışılmalıdır.

(5237 s. TCK m.43,61,168,245/1-5)

 

T.C

YARGITAY

11.Ceza Dairesi

 

E:2008/16404

K:2012/723

T:30.01.2012

 

 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 • Hırsızlık
 • Suçların İçtimaı
 • Bileşik Suç
 • Teşebbüs/İcrai Hareket

 

Özet: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun yasadaki düzenleniş şekli ile anılan suçla birlikte oluşabilecek diğer suçlara Yasada öngörülen ceza miktarları, bu suçun bileşik suç olarak düzenlenmediğini açıkça ortaya koyduğundan kartın hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, gibi suçlar ile bu suç arasında gerçek içtima kuralının uygulanması ve anılan suçun oluşması için kart ele geçirildikten sonra yarar sağlamaya yönelik icrai hareketlere başlanması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.35,42,141/1,158/1-f,245/1)

 

T.C

YARGITAY

12.Ceza Dairesi

 

E:2012/6906

K:2013/113

T:07.01.2013

 

 • Taksirle Yaralama
 • Kemik Kırılması
 • Çıkık
 • Temel Cezanın Belirlenmesi

 

Özet: Kemik kırığının artırım nedeni olarak düzenlenmesine rağmen çıkığın artırım nedeni olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığından belirtilen hususun temel cezanın tayininde dikkate alınması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.89/2-b)

 

T.C

YARGITAY

12.Ceza Dairesi

 

E:2012/7380

K:2013/313

T:08.01.2013

 

 • Taksirle Öldürme
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Zararın Giderilmesi

 

Özet: Tüm aşamalarda suçtan dolayı üzgün olduğunu belirtip, sabıkası bulunmayan sanık hakkında, zararların çalıştığı şirket tarafından karşılanması ve suç işlemekten çekineceğine dair kanaat edilmediğinden söz edilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(5237 s. TCK m.50/1-a,85/1)

(5271 s. CMK m.231)

 

T.C

YARGITAY

13.Ceza Dairesi

 

E:2012/12351

K:2012/25353

T:27.11.2012

 

 • Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını Bozma
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Zarar Kavramı

 

Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair maddede belirtilen zararın giderilmesine ilişkin koşulun gerçekleşmesi için maddi zararın esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil olmadığı, geceleyin işyeri dokunulmazlığını bozma suçu nedeniyle katılanın maddi zararının bulunmadığı, hırsızlık suçu nedeniyle oluşan zararın ise bu suç yönünden engel teşkil etmeyeceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.116/2-4)

(5271 s. CMK m.231/6-c)

 

T.C

YARGITAY

13.Ceza Dairesi

 

E:2011/34116

K:2013/5078

T:06.03.2013

 

 • Hırsızlık
 • Ölüm Nedeniyle Düşme
 • Müsadere

 

Özet: Temyiz incelemesinden önce sanığın ölmesi halinde, müsadereye tabi eşya olsa bile 5237 sayılı TCK’nın 64.maddesi uyarınca, hükmün bozulmasıyla yetinilmesi, müteakip işlemlerin ise mahkemesince yapılması gerekir.

(5237 s. TCK m.64/1)

(5271 s. CMK m. 223/8)

 

T.C

YARGITAY

14.Ceza Dairesi

 

E:2011/8284

K:2013/1492

T:19.02.2013

 

 • Çocuğun Basit Cinsel İstismarı
 • Katılma ve Temyiz Hakkı
 • Katılma Kararı

 

Özet: İlk derece mahkemesinde davaya katılma talebinde bulunup hükmü temyiz ederek katılma isteğini açıkça sürdürdüğü anlaşılan mağdurenin katılan, zorunlu vekilinin ise katılan vekili olarak kabulü gerekir.

(5271 s. CMK m.237,260)

 

T.C

YARGITAY

14.Ceza Dairesi

 

E:2011/9395

K:2013/3192

T:22.03.2013

 

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma
 • Gönüllülük Esası

 

Özet: Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya dair seçenek yaptırıma karar verilebilmesi için sanığın gönüllü olup olmadığının sorulması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.50/1-f, 104)

 

T.C

YARGITAY

15.Ceza Dairesi

 

E:2011/21011

K:2013/5402

T:25.03.2013

 

 • Dolandırıcılık
 • Tehlikeli Durum ve Zor Şartlar
 • Aracın Kaybolması

 

Özet: Aracı kaybolan katılanın yasal yollara müracaat ederek sonuç elde etme imkânına sahip olması nedeniyle içinde bulunduğu durumun zor şartlar veya tehlikeli durum sayılamayacağı, sanık tarafından “aracını bulurum ancak karşılığında para alırım” vaadine inanarak menfaat sağlamasının, basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.157, 158/1-b)

 

T.C

YARGITAY

15.Ceza Dairesi

 

E:2012/21119

K:2013/6375

T:08.04.2013

 

 • Dolandırıcılık
 • Suçun Unsurları
 • Evlenme Tellallığı
 • Hileli Davranış

 

Özet: Hukuki düzeninin bazı alacaklar yönünden alacaklısına dava ve cebri icra yoluyla zorlama hakkı vermediği, kumar ve bahis borcu ile evlenme tellallığından doğan borçlar gibi eksik borçların talep edilebilir ancak dava edilemez olduğu, somut olaydaki gibi, fuhuş kapsamında ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmamasının da bu kapsamda olması nedeniyle eylemin hukuki ihtilaftan ibaret olduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.157)

(818 s. BK m.408,504)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir