Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • 62.425 TL TAZMİNAT KAZANAN AVUKAT, VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/10582
KARAR: 2013/20059

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı …Bankası tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

1-) Davalı Türkiye …bankası A.Ş.nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre davalı T. …Bankası AŞ.’nin temyiz itirazlarının REDDİNE;

2-) Davacı A…’in temyiz itirazlarının incelenmsinde;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK.nun 89/4. maddesi koşullarında genel hükümler dairesinde açılan tazminat davaları, genel hükümlere göre incelenip sonuçlandırılır.

Alacaklı tarafından açılan tazminat davasında mahkemece tazminat miktarının 62.425,62 TL olduğu belirlenerek yargılama sırasında yapılan ödemenin mahsubu suretiyle 20.047.00 TL tazminatın tahsiline karar verildiği anlaşılmıştır. Her dava açıldığı tarihe göre değerlendirileceğinden ve alacaklının tazminat talebinin 62.425,61 TL yönünden haklı olduğu saptanıldığından nispi vekalet ücretinin bu miktar üzerinden belirlenmesi gerekir.

O halde mahkemece, davacı vekili lehine, 62.425,61 TL üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken 2.405,64 TL ücreti vekalet verilmesine ilişkin hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 03 Şub 2015, 01:57


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir