Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ANNESİYLE YASAK İLİŞKİ YAŞAYAN KİŞİDEN TAZMİNAT TALEBİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2007/4998
KARAR: 2008/3982

Davacı M… vekili Avukat tarafından, davalı E… aleyhine 13/05/2002 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 27/02/2007 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı davalıyı annesiyle birlikte gece ve kendisinin de oturduğu evde yakaladığını, bu olay nedeniyle üzüldüğünü belirterek manevi tazminat istemiştir. Mahkemece, davalının davacı annesiyle ilişkisinin manevi tazminat hakkı vermediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davalının, başkasıyla evli bulunan davacının annesi ile evlilik dışı ilişki kurduğu ve ondan çocuk sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Olay tarihinde davacı oturduğu evde davalıyı annesiyle birlikte yakalamıştır. Davalının eylemi, aile bütünlüğüne ve ahlaki değerlere saldırı niteliğindedir. Aile bütünlüğü en önemli kişisel haklardan olup, ona saldırılması aileyi oluşturan tüm bireylere yönelik bir eylem sayılır. Bu itibarla davacının manevi zarara uğradığı kabul edilerek yararına manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken mahkemece davanın reddedilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24/03/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 17 Ara 2014, 01:51


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir