Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ, AKİTTEN DÖNME

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8287
KARAR: 2014/1900

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili ile davalı L…’nün ortağı ve yetkili temsilcisi olduğu dava dışı G… Tic.A.Ş. arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, aradan geçen 5 yıllık sürede inşaata başlanılmadığını, G… San. ve Tic. A.Ş.’nin iflasına karar verildiğini, davalı L…’nün dava konusu taşınmazın tapu kaydını adına tescil ettirdiğini, daha sonrada takiplerden kurtulmak amacıyla taşınmazı davalı A…’e tapuda devrettiğini, müvekkilinin iflas kararını davalı L… vekilinin göndermiş olduğu cevabi ihtarname ile öğrendiğini, bu şekilde davalı L…’nün müvekkilini aldattığını ileri sürerek, taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı L… vekili, husumet itirazında bulunmuş, sözleşmeye göre inşaat süresinin inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren başlamak kaydıyla 24 ay olduğunun belirtildiğini, diğer parsellerin durumu çözülmediğinden ruhsat alınması şartlarının gerçekleşmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı A… vekili, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; uyuşmazlığın davalı L…’nün davacı asili aldatıp aldatmadığı, hile yapılıp yapılmadığı noktasında toplandığı, davacı ile davalı L… arasındaki devir-temlik işleminin 05.03.2007 tarihinde yapıldığı, tapuda yapılan resmi satış işleminde tarafların işlemin muvazaalı olduğu iddiasında bulunmasının olanaklı olmadığı, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 28. ve 31. maddesi gereğince, hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davasının hilenin anlaşıldığı tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerektiği, davanın yasal 1 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra 22.02.2012 tarihinde açıldığı, ayrıca davacının sözleşmenin feshi isteminde de bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davada arsa sahibince 31.10.2006 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, davalılardan yüklenici ortağı ve temsilcisi olan L…’ye devredilen tapunun, akit ifa edilmediği halde diğer davalı üçüncü kişiye aktarıldığı ileri sürülerek, tapu kaydının iptal ve tescili istenilmiştir. Mahkemece, her ne kadar dava hile nedenine dayalı tapu iptali ve tescil olarak nitelendirilmiş ise de dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden, davacının amacının akdi ilişkiden dönmek ve verdiği arsa tapusunun kendisine iadesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Bir davada vakıaları ileri sürmek ve ispat etmek taraflara, hukuki tavsifi yapmak ise hakime aittir. (HMK m. 33). İzah edilen duruma göre, davadaki tapu iptali ve tescil talebinin içerisinde tabii olarak dönme isteği de bulunmaktadır. Bu durumda, davacının akidi olan müflis G… Tic. A. Ş.’nin bu davada taraf olarak yer alması zorunludur.

Şu halde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı olan G… Tic. A.Ş. aleyhine dönme davası açılması için mehil verilerek, mevcut dava ile birleştirilip, dönme ve tapu iptal ve tescil isteminin koşullarının oluşup oluşmadığı araştırılarak, toplanacak deliller çerçevesinde bir hükme varılması gerekirken, davaya yanlış anlam verilerek uyuşmazlığın irade fesadına dayalı tapu iptali ve tescil istemi ile ilgili olduğu kabul edilerek, hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 13.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 14 Ara 2014, 00:13


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir