Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BANKA KREDİSİ ÖDENMESİNE RAĞMEN KEFİLİN ARACINDAKİ REHNİN KALDIRILMAMASI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/10435
KARAR: 2014/17236

Taraflar arasında görülen davada … 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/07/2013 tarih ve 2012/656-2013/467 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, dava dışı şirketin 2004 yılında davalı banka şubesinden kullandığı krediye müvekkilinin kefil olduğunu ve bu kefalet gereğince maliki olduğu araç üzerine rehin konulduğunu, kredinin kapanmasına rağmen davalı tarafça araç üzerindeki rehnin kaldırılmadığını savunarak, müvekkili adına kayıtlı araç üzerindeki rehnin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kredi sözleşmesinin ticari kredi niteliğinde bulunduğunu, borçlunun sözleşmeye istinaden çek karnesi aldığını ve kullandığını, kullanılan çek yapraklarının müvekkiline iade edilmediğini, müvekkilinin kanunen 10.970 ödeme konusunda risk taşıdığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, dava dışı şirketin kredi borcunun ödendiği, sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişinin bankaya iade edilmemiş çeklerinin bulunduğu, bu sebeple davalı bankanın kanunen 10.970 TL ödeme konusunda risk taşıdığı, bankanın kredi borçlusunun keşide ettiği çekler sebebi ile kanunen ödemekle yükümlü bulunduğu asgari tutarlar yönünden bankanın riski devam ettiği sürece ipoteğin fekkinin istenemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Pzt Mar 16, 2015 9:26 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir