Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BARO LEVHASINDAN KAYDI SİLİNEN AVUKATA YAPILAN TEBLİGAT…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/10666
KARAR: 2013/19028

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayet İİK.’nun 134. maddesine dayalı ihalenin feshi istemine ilişkindir.

Şikayete konu ihaleye ilişkin satış ilanının borçlu vekili Gökhan Kayaönü’ne tebliğ edildiği görülmektedir. Dosyada mevcut …Barosu’nun 21.02.2012 tarih ve 76/6 sayılı kararı ile şikayetçi borçlu vekili tarafından yetki belgesi ile görevlendirilen Avukat G…’nün baro levhasından kaydının silindiği ve disiplin kurulundan karar kesinleşinceye kadar işten yasaklanmasının istendiği görülmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 71/son maddesine göre "Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar ilgili avukat veya avukatlık ortaklığı avukatlık faaliyetini devam ettirme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme karan kesinleşinceye kadar avukatın veya avukatlık ortaklığının görevini sürdürmesinde sakınca görülmesi halinde baro yönetim kurulunun istemi ile baro disiplin kurulu avukatı veya avukatlık ortaklığını geçici olarak işten yasaklayabilir."

İşten yasaklanan vekile yapılan tebligat geçersiz olup, İİK.nun 127.maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin borçluya veya vekiline tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi ise başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece Avukat G…’nün Baro disiplin Kurulu tarafından işten yasaklanıp yasaklanmadığı, yasaklanmış ise hangi tarihte itibaren geçerli olmak üzere yasaklandığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 09 Şub 2015, 18:09


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir