Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BORÇLU HESAP KAT İHTARNAMESİNE İTİRAZI İLE,ŞİKAYET HAKKI….

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014 / 12559
KARAR NO: 2014 / 15142
KARAR TARİHİ: 27.05.2014

>BORÇLUNUN HESAP KAT İHTARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDİP BORCU OLMADIĞINI BİLDİREREK ŞİKAYET HAKKI KAZANDIĞI

ÖZET: Borçlu kendisine gönderilen hesap kat ihtarnamesine süresi içinde itiraz etmek ve borcu olmadığını bildirmekle icra hukuk mahkemesine şikayette bulunma hakkını kazanmıştır. Borçlunun şikayeti üzerine mahkemece icra dosyasında bulunan ipotek akit tabloları, hesap kat ihtarnamesi, hesap özeti, kredi sözleşmeleri, borçlunun hesap kat ihtarnamesine itirazı birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak sureti ile alacağın ispatlanıp ispatlanmadığının değerlendirilmesi gerekir.(2004 S. K. m. 68/B, 149, 150/I)

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu ve alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Bilge Kağan Tarım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1- Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE;

2- Alacaklının temyiz itirazlarına gelince;

İİK`nun 150/ı maddesinde; "…borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrı nakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayri nakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse icra müdürü 149.madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki krediyi kullanan tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayri nakdi kredi nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine şikayette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikayeti reddedilir…" hükmüne yer verilmiştir.

HGK`nun 02.05.2007 tarih ve 2007/12-24 Esas, 239 sayılı kararı ve yerleşik Yargıtay İçtihatları ile kabul edildiği üzere; alacaklı bankanın nakdi kredi alacağının tahsiline ilişkin olarak usulüne uygun olarak başlattığı ipotekli takipte, gayri nakti kredi bedellerinin depo edilmesinin de istenebileceği kabul edilmiştir.

Somut olayda borçlu aleyhine yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi sureti ile ilamlı icra takibinde borçlu, kendisine icra emri gönderilebilmesi için kesin ipotek akit tablosunun icra müdürlüğüne ibraz edilmesi ve borcun muaccel olması gerektiği, takibe konu ipoteğin kullandırılan kredinin teminatı olarak banka lehine tesis edilmiş olduğunu, ilam niteliği taşımadığını, gönderilen hesap kat ihtarnamelerine itiraz ettiklerini, usule uygun olarak temerrüde düşürülmediğini, talep edilen %48 faizin doğmamış ve son derece fahiş olması sebebi ile bu bölüme de itiraz ettiklerini belirterek takibin iptalini talep etmiştir.

Alacaklı tarafça borçluya gönderilen Bursa 15. Noterliği`nin 16.05.2013 tarih ve 14244 yevmiye numaralı ihtarnamesi incelendiğinde; borçlu İ… İnşaat… A.Ş`ye kullandırılan ticari kredilerin geri ödenmemesi nedeni ile kredi hesaplarının kat edildiği belirtilerek; 144.353.50 TL vadesi geçmiş ve 3.999.685.78 TL vadesi gelmemiş olmak üzere 4.144.039.28 TL alacak ile borçlu İ… İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş lehine düzenlenip teslim edilen teminat mektuplarının bankaya iade edilmesi, iade edilmediği taktirde bedellerini banka nezdinde gelir getirmeyen bir cari hesaba bloke edilmesi ve bankaya iade edilmeyen 55 adet çek yaprağına ilişkin bankanın sorumlu olduğu miktarın yine bu hesaba depo edilmesi istenmektedir.

Banka tarafından gönderilen ihtarnameye karşı borçlu tarafından Bursa 10. Noterliği vasıtası ile gönderilen 20.05.2013 tarihli ihtarname cevabında ise borcun tamamına ve diğer ferilerine itiraz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen ipotek akit tablolarının incelenmesinde borçlunun bankaya karşı olan tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere düzenlendikleri yani kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmedikleri belirlenmiştir. Alacaklı salt bu ipotek akit tablolarına dayanarak borçlu hakkında ilamlı icra takibi yapamaz. Ancak alacaklı borçluya kredi sözleşmesi ile belirlenen aralıklarda kredi geri ödemesinin yapılmaması nedeni ile noter vasıtası ile hesap kat ihtarnamesi tebliğ etmiş ve tebliğ şerhli ihtarnamenin bir suretini icra takip dosyasına eklemiştir. O halde icra müdürlüğünce İİK 150/ı maddesinin göndermesi ile İİK 149 madde gereğince borçluya icra emri gönderilmesi usule uygundur. Borçlu kendisine gönderilen hesap kat ihtarnamesine süresi içinde itiraz etmek ve borcu olmadığını bildirmekle icra hukuk mahkemesine şikayette bulunma hakkını kazanmıştır. Borçlunun şikayeti üzerine mahkemece icra dosyasında bulunan ipotek akit tabloları, hesap kat ihtarnamesi, hesap özeti, kredi sözleşmeleri, borçlunun hesap kat ihtarnamesine itirazı birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak sureti ile İİK 68/b kapsamında alacağın ispatlanıp ispatlanmadığının değerlendirilmesi gerekirken taraflar arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınmadan yapılan eksik bilirkişi incelemesi ile sonuca gidilmesi ve gayri nakti krediler için istenen depo talebinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMKnun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 08 Oca 2015, 09:04


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir