Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BOŞANMA,KONULAN TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZIN REDDİ ,TEMYİZ

Konuya ilişkin örnek bir yargıtay kararı ile boşanma davasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine ilişkin verilen kararın temyiz edilmesi yolunun açık olup olmadığı tartışılmış olup, çoğunluğun görüşü ile ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin kararın reddedilmesi halinde mahkeme tarafından verilen bu kararın temyiz edilebileceği belirtilmiş, davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa dava konusu olmayan ve davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerine tedbir konulamayacağı vurgulanmıştır.

T.C.
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2013/26233
KARAR NO : 2014/188
KARAR TARİHİ : 13.01.2014

>BOŞANMA DAVASINDA TEDBİR KARARI–BOŞANMA DAVASINDA DAVALI TAŞINMAZINA TEDBİR KONULMASI–DAVALI TAŞINMAZI ÜZERİNE KONULAN TEDBİRİN KALDIRILMASINA YÖNELİK İTİRAZ

DAVA :Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece ihtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen 19.09.2013 tarihli karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :Boşanma veya ayrılık davası açılınca alınabilecek tedbirler Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir ( HMK. md. 389/1 ).Davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı ikincil nitelikteki tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa dava konusu olmayan ve davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz. Bu husus nazara alınmadan davalının adına kayıtlı taşınmaza konulan tedbir kararının kaldırılmasına yönelik itirazının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ :Temyiz edilen ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine ilişkin 19.09.2013 tarihli kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla, 13.01.2014 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY :

6100 sayılı HMK. nun 391/3. maddesinde ihtiyati tedbir talebinin reddi halinde kanun yoluna başvurulabileceği, 394/5. maddesinde de ihtiyati tedbirle ilgili yerel mahkemece itiraz üzerine tesis edilen karara karşı da kanun yoluna başvurulabileceği öngörülmüş, aynı yasanın “İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar” başlıklı 341. maddesinin birinci fıkrasında da, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 361. maddesinde temyiz edilebilen kararlar, 362. maddesinde ise temyiz edilemeyen kararlar tek tek sayılmıştır. 361. maddede, ihtiyati tedbire ilişkin verilen kararların temyize konu edileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmezken 362. maddenin birinci fıkrasının ( f ) bendinde geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararların açıkça temyiz edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Hemen belirtilmelidir ki, kanun yolundan maksadın istinaf, ihtiyati tedbir kararının da geçici hukuki koruma niteliğinde olduğu tartışmasızdır.

Öte yandan, 6217 sayılı Kanunla 6100 sayılı Yasaya eklenen Geçici 3. maddenin birinci fıkrasındaki; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” şeklindeki düzenlemeyle bölge adliye mahkemeleri kuruluncaya kadar 1086 sayılı Yasanın temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği öngörülmektedir.

Bu durumda, temyiz incelemesinin yönteminin belirlenmesinde olduğu gibi temyize tabi kararların kapsamının belirlenmesinde de anılan kanun hükümlerinin gözetilmesi gerektiği açıktır. 1086 sayılı Yasanın temyize ilişkin hükümlerinin yer aldığı 427 ilâ 454. maddesi hükümleri gözetildiğinde; “ihtiyati tedbir kararlarına karşı yapılan itirazların reddine” ilişkin kararların temyize tabi olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ihtiyati tedbir kararlarının temyizinin mümkün bulunmadığı düşüncesindeyim. Bu sebeplerle değerli çoğunluğun görüşüne katılmıyorum

T.C.
T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2012/2406
KARAR NO : 2012/8556
KARAR TARİHİ: 05.04.2012

BOŞANMA DAVASI–İHTİYATİ TEDBİR–İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA İTİRAZ–DURUŞMALI İNCELEME

DAVA :Taraflar arasındaki “boşanma, mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı alacağı” davasının yargılaması sırasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına dair talebin reddine dair 4.10.2011 tarihli ek karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR :ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz usulü ve mahkemece yapılan işlemler Hukuk Muhakemeleri Kanununun 394. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “İtiraz dilekçeyle yapılır. İtiraz eden, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek zorundadır. Mahkeme, ilgilileri dinlemek üzere davet eder; gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. İtiraz üzerine mahkeme, tedbir kararını değiştirebilir veya kaldırabilir” ( 6100 Sayılı H.M.K.md.394/4 ). Mahkemece 6.9.2011 tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararına taraflarca yapılan itiraz üzerine belirtilen yasal düzenleme karşısında duruşma açılıp taraflar davet edilerek inceleme yapılması gerekirken bu kurala riayet edilmeksizin evrak üzerinde inceleme yapılarak itiraz hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 05.04.2012 tarihinde karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 10 Şub 2015, 17:39


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir