Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • EL YAZISI İLE ATILACAK İMZANIN NE ŞEKİLDE OLACAĞI…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11512
KARAR: 2013/17566

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu T.C hakkında 05.07.2007 tanzim tarihli bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmıştır. 10 örnek ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonra borçlunun süresinde icra mahkemesine başvurduğu ve imzaya itiraz ettiği görülmektedir. Yaptırılan Adli Tıp incelemesinde, takip dayanağı senette T.C atfen atılmış imzalar ile adı geçen şahsın mevcut mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif,…baskı derecesi bakımından yapılan karşılaştırmada söz konusu imzaların T.C gösterir bulgu saptanmadığı, inceleme konusu senette isim yazıları ile T. C"nin mukayese yazıları arasında; yukarıda sayılan tanı unsurları bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazıların T.C" nin eli ürünü olduğu sonucuna varıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece anılan rapor esas alınarak, isim ve soyadı yazılmak suretiyle de imza atılması mümkün bulunduğundan ve senedin davacı tarafından doldurulduğu anlaşıldığından bahisle imzaya itirazının reddine karar verilmiştir.

BK.nun 14. maddesi (imza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması lazımdır) düzenlenmesini getirmiştir. El yazısı ile atılacak imzanın ne şekilde olacağı konusunda ayrı bir şekil şartı yoktur. Kişi, kendisine özgü, belirli karakteri içeren sembolleri göstererek imza atabileceği gibi ad ve soyadını yazmak suretiyle de imza atabilir. Ancak kişi, bu şekilde karakterleri ve sembolleri kullanırken veya ad veya soyadını yazarken imza atmayı amaç edinmelidir. Bu husus kişinin uygulamada hangi imza şeklini benimsediğinin tespiti ile anlaşılabilir. O halde mahkemece davanın niteliği gözetildiğinde ispat külfetinin alacaklıya ait olduğu düşünülerek borçlu T. C ad ve soyadını yazmak suretiyle imza atmak şeklinde bir uygulaması olup olmadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 02 Oca 2015, 23:44


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir