Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ELEKTRİK KESME İHTARI 7201 TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE YAPILMASI

EPDK Mevzuatı ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği taktirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde müşteriye elektrik borcunun ödenmesi için bir kez daha bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmezse müşterinin elektriği kesilir. Müşterinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’ nin 50. maddesi :
“Madde 50 : a- Abonenin kullanım yerine bırakılan veya posta ile gönderilen faturanın veya bildirimin,üzerinde yazılı son ödeme tarihine kadar ödenmesi esastır.Ancak,bu fatura bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmediği taktirde,20(yirmi)gün(dahil) içinde aboneye, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Bu tebligattan sonra fatura bedeli 10 (on) gün içinde ödenmediği taktirde Abonenin elektriği kesilir. Teşekkül veya şirket tarafından fiilen elektriği kesilmeyen aboneden açma, kapama bedeli talep edilmez.

b- Bütün bunlara rağmen o güne kadar borcunu zamanında aksatmadan ödediği anlaşılan abonenin Ödeme İhbarnamesi’nin eline geçmemiş olabileceği düşünülerek ödenmemiş faturaları varsa elektriği kesilmemiş ise, eski borca ait ihbarname bir sonraki dönemde düzenlenen fatura ile birlikte aboneye bildirilmesi şarttır. Eski borç gecikme cezası dahil yeni faturada belirtilen son ödeme tarihinde ve yeni borç ile birlikte ödenir. Bu süre içinde fatura bedeli ödenmediği taktirde (a) fıkrası hükmü uygulanır.”

Madde 24 – Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenir.

Müşterinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen ödemeleri zamanında yapmaması halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektriği kesilebilir.

Perakende satış sözleşmesinde belirlenen gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammını aşamaz.

Aynı kullanım yerine ait başka müşterilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni müşterinin üstlenmesi talep edilemez.

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2002/13819
KARAR NO. 2003/2267
KARAR T. 4.3.2003

> İTİRAZIN İPTALİ– ELEKTRİK BEDELİ– İCRA İNKAR TAZMİNATI — İCRA İNKAR TAZMİNATININ YAPTIRIM ÖZELLİĞİ– KÖTÜNİYET — LİKİT ALACAK — BELGE

2004/m.67

ÖZET : Yönetmeliğin açık hükümlerine göre ödenmeyen ilk faturayı takip eden dönemdeki 2. faturanın son ödeme tarihine kadar işleyecek olan gecikme faizinden ve bu tarihe kadar ki elektrik bedellerinden davalı sorumludur. Son ödeme tarihinden sonraki gecikme faizinden ve fatura bedellerinden ise davalının sorumlu tutulamayacağı yönetmelik hükümleri gereğidir. Mahkemece bu yönetmelik hükümleri gözetilerek son ödeme tarihinden önceki gecikme faizi ve ana para birlikte hesaplattırılarak bu miktara yönelik itirazın iptaline, son ödeme tarihinden sonraki gecikme faizine yönelik itirazın iptali davasının reddine karar verilmesi gerekir. Ayrıca ;

İİK. 67 maddesinin 2. fıkrası hükmünce icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının icra hakimliğine başvurmadan alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır.İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Borçlunun itirazının kötü niyetli olması ise yasal koşul değildir. Bunlardan başlıca alacağın likit ve belli olması da gerekir.Alacağın mutlaka bir belgeye bağlı olması da şart değildir.

Açıklanın yasal kurallar içinde takip konusu asıl alacağın kabul edilen kısmı üzerinden davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü :

KARAR : Davacı, davalının 24.6.1993 tarihli abone sözleşmesi ile elektrik abonesi olduğunu, 25.6.1996 tarihinden 12.12.1998 tarihine kadar toplam 11 adet elektrik faturasının ödemediğinden bahisle fatura bedellerinin gecikme zammı ve KDV ile beraber ödetilmesi için yapılan icra takibine yöneltilen itirazın iptalini ve %40 inkar tazminatına hükmolunmasını talep etmiştir.

Davalı, abone sözleşmesini halen feshetmediğini ancak taşınmazı 21.9.1993 tarihinde 3. kişiye tapudan sattığını fiilen kullanan kişi olmadığından sorumlu tutulamayacağını ayrıca Elektrik tarifeleri yönetmeliği 50. maddesine göre 25.6.1996 tarihli ilk fatura ödenmediği halde davacının elektriği kesmeyerek iki yıl boyunca gecikme zammı işletilmesine sebep olduğunu gecikme zammından da sorumlu tutulamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, aboneliği halen devam eden davalının icra takibine konu tüm borçtan sorumlu olduğu gerekçesi ile itirazın iptaline, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, 24.6.1993 günlü abone sözleşmesine göre ödenmeyen 11 adet fatura bedelinin gecikme zammı ve KDV ile birlikte tahsiline yönelik takibe yöneltilen itirazın iptalini istemiş, davalı ise taşınmazı 21.9.1993 tarihinde 3. bir kişiye sattığını fiilen kullanıcı olmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur. Elektrik Tarifeleri yöneltmeliğinin 50/a,b,c bentlerinde sırasıyla şu hükümler düzenlenmiştir.

:arrow: 50. madde ( a ) bendinde" abonenin kendisine bildirilen faturayı son ödeme tarihine kadar ödenmezse 20 gün içinde 7201 sayılı kanuna göre tebligat yapılır, tebliğden itibaren 10 gün içinde ödenmezse, abonenin elektriği kesilir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden açma-kapama bedeli talep edilmez"

50. madde ( b ) bendinde "kendisine yapılan tebligatlara rağmen borcunu zamanında aksatmadan ödediği anlaşılan abonenin ödeme ihbarnamesinin eline geçmemiş olabileceği düşünülerek ödenmemiş faturaları varsa ve elektriğinde kesilmemiş ise eski borca ait ihbarname bir sonraki dönemde düzenlenen fatura ile birlikte aboneye bildirilmesi şarttır. Eski borç gecikme cezası dahil yeni faturada belirtilen son ödemede düzenlenen fatura ile birlikte aboneye bildirilmesi şarttır. Eski borç gecikme cezası dahil yeni faturada belirtilen son ödeme tarihinde ve yeni borç ile birlikte ödenir. Bu süre içinde fatura bedelleri ödenmediği takdirde ( a ) fıkrası hükümleri uygulanır.

50 madde ( c )bendine " Alacağın tahsili talebi ve elektrik kesilmesi bu işlemlerin yapılması teşekkül veya şirketin görevidir. İlk ihbarda belirtilen son ödeme tarihinde borç ödenmemiş ise bu tarihten itibaren gecikme faizi uygulanır. 2. ihbarda belirtilen son ödeme tarihinde borç ödenmemiş ise elektrik kesme işlemi yapılır. Her halükarda abonenin ödenmeyen faturaları takip eden 2. fatura dönemindeki son ödeme tarihinden sonra gecikme faizi alınmaz. Ancak gecikme faizi alınmamasına ilişkin hüküm mahkemeye intikal etmiş alacaklar ve resmi daireleri kapsamaz" hükümlerini getirmiştir. Yönetmeliğin bu açık hükümlerine göre ödenmeyen ilk faturayı takip eden dönemdeki 2. faturanın son ödeme tarihine kadar işleyecek olan gecikme faizinden ve bu tarihe kadar ki elektrik bedellerinden davalı sorumludur. Son ödeme tarihinden sonraki gecikme faizinden ve fatura bedellerinden ise davalının sorumlu tutulamayacağı yönetmelik hükümleri gereğidir. Mahkemece bu yönetmelik hükümleri gözetilerek son ödeme tarihinden önceki gecikme faizi ve ana para birlikte hesaplattırılarak bu miktara yönelik itirazın iptaline, son ödeme tarihinden sonraki gecikme faizine yönelik itirazın iptali davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

3-İİK. 67 maddesinin 2. fıkrası hükmünce icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının icra hakimliğine başvurmadan alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Borçlunun itirazının kötü niyetli olması ise yasal koşul değildir. Bunlardan başlıca alacağın likit ve belli olması da gerekir. Alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya borçlu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurlar bilinmekte yada bilmesi gerekmekte, böylece borçlu tarafından borcun tutarının tahkik ve tayini mümkün ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Alacağın mutlaka bir belgeye bağlı olması da şart değildir. Açıklanın yasal kurallar içinde takip konusu asıl alacağın kabul edilen kısmı üzerinden davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan gerekçelerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan gerekçelerle kararın davalı lehine 3. bentte açıklanan gerekçelerle kararın davacı lehine BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 4.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:1993/8464
KARAR NO:1994/9186
KARAR TARİHİ:10.10.1994

Y A R G I T A Y İ L A M I

ÖZET : Elektrik dağıtım müesseselerince, satış tarifesinin 12. maddesi
hükmünce düzenlenip tebliği gereken faturaların, muhatap tüketiciye, Tebligat
Kanununu hükümlerine uygun olarak tebliğ edildiklerini gösterir belge
bulunmadıkça, tüketici aleyhine sözleşme hükümleri uyarınca fatura
bedellerine gecikme zammı uygulanması olanaksızdır.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak
verilen hükmün süresi içinde davalı şirket vekilince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 45. ve Tebligat Nizannamesinin 68.
maddesi idari tebligatı tarif ve düzenlemiş olup, kazai ve mali tebligatın
dışında kalan tebligat, idari tebligattır. Yine nizannamenin 68/2.
maddesinde, idari tebligatta, maddenin içinde bulunduğu fasıl hükümleri ile
birinci babın bu fasıla muhalif olmayan hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş
olmakla, Tebligat Kanununun 1. maddesinde sayılan idarelerden olan davacı
idarece yapılacak tebligatların bu hükümlere uygun olması gerekir.
Elektrik dağıtım müesseselerince, satış tarifesinin 12. maddesi
hükmünce düzenlenip tebliği gereken faturaların, muhatap tüketiciye, Tebligat
Kanununu hükümlerine uygun olarak tebliğ edildiklerini gösterir belge
bulunmadıkça, tüketici aleyhine sözleşme hükümleri uyarınca fatura
bedellerine gecikme zammı uygulanması olanaksızdır.

2-Davalı duruşmada, tüketim ile ilgili borcunun ….A.Ş. tarafından ödendiğini savunmuştur. Konu ile ilgili olarak mahkemece yazılan teskereye,davacı kurumun verdiği cevapta, kısmen ödeme yapıldığı bildirilmiş, fakat yapılan ödeme miktarı hususunda bir açıklamada bulunulmamıştır. Dosyaya ibraz edilen, kurumun …….A.Ş.den tahsil ettiği makbuzların, davada konu edilen borç dönemine ait olup olmadığı hususu da araştırılmamıştır. Diğer taraftan, davalı hakkında …….A.Ş.nin açtığı rücu davası ile kurum aleyhine açılan davaların da bu davanın sonucuna etkili olup olmadığı yönü üzerinde de durulmamıştır. Mahkemenin, açıklanan bu hususları inceleyerek, ilgili abone
dosyasını da celbedip, gerektiğinde tahsil makbuzları üzerinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırması ve sonucuna uygun bir karar vermesi gerekmektedir.

SONUÇ:Yukarıda 2 bent halinde açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 10.10.1994 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 12 Şub 2015, 08:05


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir