Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • FAİZ ALACAĞI,SAKLI TUTULMASI VEYA İTİRAZI KAYIT KONULMASI ŞARTI

T. B. K – MADDE 131
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri

A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi
Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur.

İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir.

Taşınmaz rehnine, kıymetli evraka ve konkordatoya ilişkin özel hükümler saklıdır.

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2014/9199
KARAR NO. 2014/13475
KARAR T. 20.10.2014

Faiz, asıl alacağa bağlı fer’i bir haktır. BK’nun 113. maddesi ( 6098 Sayılı TBK m.131 ) uyarınca, asıl alacak sona erince fer’i haklar da sona ermiş sayılır. Faiz, asıl alacağa bağlı bulunmasına rağmen, asıl alacaktan ayrı olarak dava veya takip konusu edilebilir. Asıl alacak için açılan davada faize dair hakkın saklı tutulmamış olması, daha sonra faiz için ayrı bir dava açılmasına engel teşkil etmez.Ancak faizin ayrı bir dava veya icra takibine konu yapılması sırasında, asıl alacağın ödenmemiş olması,ödenmiş ise ihtirazi kayıt konulması şarttır. Aksi halde BK’nun 113. maddesi uyarınca faiz alacağı da sona ermiş sayılır.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzr Mar 08, 2015 4:37 pm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir