Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • FATURA TARİHİ TEMERRÜTE ESAS KABUL EDİLEREK FAİZ İŞLETİLEMEZ

T.C
YARGITAY
15.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/6134
KARAR NO: 2014/1951
KARAR TARİHİ: 19.03.2014

>Salt fatura düzenlenmesi temerrüde esas olarak kabul edilemez.

"Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye alacağın tahsili için girişilen icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar Dairemizce bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu verilen karar bu kez davalı iş sahibi tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacı yüklenici Bodrum 1. İcra Müdürlüğü’nün 2003/1356 sayılı takip dosyasıyla giriştiği icra takibinde 11.105,69 TL asıl alacak ile 14.897,06 TL işlemiş faiz talebinde bulunmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda takibin 7.265,00 TL asıl alacak, 10.312,32 TL işlemiş faiz üzerinden devamına karar verilmiştir. İşlemiş faiz alacağının 14.11.2000 fatura tarihi ile 22.04.2003 takip tarihi arasında geçen süre için hesaplandığı anlaşılmaktadır. Salt fatura düzenlenmesi temerrüde esas olarak kabul edilemez. Davacı bakiye alacağın ödenmesi için dava tarihinden önce miktar belirterek ihtar çekip davalıyı usulen temerrüde düşürmediğinden fatura tarihinden takip tarihine kadar geçen süre için hesaplanan 10.312,32 TL işlemiş faiz alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, hükmün 2. bent uyarınca temyiz eden davalı iş sahibi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 19.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 09 Şub 2015, 09:01


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir