Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • FINDIK BEDELİNİN ÖDENMEMESİ, FİSKOBİRLİK, HUSUMET YOKLUĞU

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8210
KARAR: 2014/1606

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin fındık üreticisi ve davalıların 117 numaralı üyesi olduğunu, 2006 yılında 859 kg fındığı davalılara teslim etmesine rağmen bedelinin ödenmediğini, bu nedenle davalı borçlular hakkında … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/8917 Takip sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını ancak davalıların itiraz üzerine takibinin durduğunu itirazın haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve davalıların %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkum edilmelerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacının ürününü S.S. … Fındık Tarım Satış Kooperatifi’ne teslim ettiğini ve bu davalının ortağı olduğunu, diğer davalı Fiskobirlik Genel Müdürlüğü’ne husumet yöneltilmesinin doğru olmadığını, ayrıca kooperatif anasözleşmesinin 58. maddesine göre, davacının alacağını dava yolu ile talep etmesinin mümkün olmadığını, alacağını henüz muaccel olmaması nedeniyle faiz talebinde haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalılar vekilince temyizi neticesinde Dairemizin 04.04.2013 tarih 2013/1033 esas, 2013/2138 karar sayılı ilamıyla mahkemece davalı Fiskobirlik hakkında olumlu veya olumsuz herhangi bir karar verilmemesi gerekçesiyle bozulması üzerine bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu, davanın kısmen kabulü ile davalıların icra takibine itirazlarının iptaline, 3.600,00 TL asıl alacak yönünden takibin devamına, icra inkâr tazminatı talebinin ise reddine, karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

2) Dava, kooperatif ortağının, fındık bedelinin tahsili amacıyla başlattığı takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacının davalılardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunan … Fındık Tarım Satış Kooperatifi’ne üye olduğu ve fındığını söz konusu kooperatife verdiği gözetilerek, diğer davalı Fiskobirlik Genel Müdürlüğü aleyhinde açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi gerekirken, yazılı olduğu şekilde borçtan sorumlu tutulacak şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle, davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 13 Ara 2014, 20:26


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir