Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HACZİN DÜŞMESİ,MEMURCA HARÇ YATIRILMADIĞINDAN TALEBİN REDDİ,ŞİKAYET

Haczin düşmesinde,Memur Muamelesini Şikayet;Süresinde Satış İstenmediği Gerekçesiyle Haczin Kaldırılmasını Talep Edildiği . Talebin Harç Yatırılmadığı Gerekçesiyle İcra Memurunca Reddedildiği .Taleple Bağlı Kalınarak Haczin Düşüp Düşmediğinin Araştırılması Gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/25854
KARAR NO: 2014/31293
KARAR TARİHİ..: 23.12.2014

>SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMESİ NEDENİYLE HACZİN DÜŞMESİ —TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ—HARÇ YATIRILMAMASI—HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

2004/m. 110, 106

ÖZET : Dava, memur muamelesini şikayete ilişkindir.

Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte borçlu, süresinde satış talebinde bulunulmadığı gerekçesiyle taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması istemini harç yatırılmadığı gerekçesiyle reddeden memur işlemini şikayet etmiştir.

Borçlunun talebi, süresinde satış istenmediği gerekçesiyle haczin düşmüş olması nedenine dayalı haczin kaldırılması istemine ilişkindir.

Taleple bağlı kalınarak haczin İİK.nun 106-110. maddeleri kapsamında düşüp düşmediğinin araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 106.maddesinin 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki hükmüne göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.”

Aynı Kanunun 110.maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte borçlu, süresinde satış talebinde bulunulmadığı gerekçesiyle taşınmaz üzerindeki haczin İİK’nun 106-110.maddelerine göre kaldırılması istemini harç yatırılmadığı gerekçesiyle reddeden memur işlemini şikayet etmiş, mahkemece tahsil harcı ödenmesinin zorunlu olduğu, harç ödenmeden işlem yapılamayacağı gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, borçlunun talebi, süresinde satış istenmediği gerekçesiyle İİK.nun 106-110. maddelerine göre haczin düşmüş olması nedenine dayalı haczin kaldırılması istemine ilişkindir.

O halde mahkemece, taleple bağlı kalınarak haczin İİK.nun 106-110. maddeleri kapsamında düşüp düşmediğinin araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cum Mar 20, 2015 5:37 pm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir